Home -> Programma 2022
De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672
Zwolseweg, Alexander Hegiusstraat en J.P. Sweelinckstraat
Filmvoorstelling in Mimik
Historische Speurtocht Deventer
Walvissen, ALV en filmvoorstellingen in Mimik
Beroofd Volgens de Regels
De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht

De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 13 november aanstaande houdt Eddy van Hijum in de oude Mariakerk in Deventer een lezing met de titel

‘De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672’

In het rampjaar 1672 werd Overijssel onder de voet gelopen door de bisschop van Münster, berucht als ‘bommen Berend’. Het was het jaar waarin de jonge Republiek der Zeven Provinciën van verschillende kanten militair werd aangevallen. De snelle capitulatie van Deventer, Zwolle, Kampen en de Ridderschap in Overijssel is later door velen als “verraad” aan de Republiek beschouwd. De provincie bleek tamelijk gemakkelijk losgeweekt te kunnen worden uit de protestantse Unie, om zich vervolgens te onderwerpen aan het katholieke Münster. Maar doet dit harde oordeel wel recht aan de ingewikkelde sociale, religieuze en politieke verhoudingen in die tijd? En bezien we de geschiedenis niet teveel vanuit een Hollandse bril?

In zijn lezing zal Eddy van Hijum de ontwikkelingen in Overijssel in het rampjaar vanuit regionaal perspectief belichten. Ook zal hij ingaan op de actuele betekenis van het rampjaar 1672 voor Nederland en Europa. Eddy van Hijum is gedeputeerde van de provincie Overijssel en lid van het Europees Comité van de Regio’s. Recent schreef hij een boek over de geschiedenis van Overijssel, met de titel ‘Op de drempel van een Nadere Unie’ (uitgeverij Aspekt, 2021).

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.

Zwolseweg, Alexander Hegiusstraat en J.P. Sweelinckstraat

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

De afgelopen jaren zijn er een drietal boeken verschenen over de geschiedenis van
de straten nabij de Heilig Hartkerk op de Zwolseweg. Het zijn:


* Hart van de Zwolseweg 1913 – 2013 100 jaar.
* 100 jaar Alexander Hegiusstraat Deventer.
* Een aangename compositie Honderdjaar J.P. Sweelinckstraat Deventer.

De boeken zijn geschreven door bewoners van die straten en vormen een rijke geschiedenis van die buurt. In drie powerpoint presentaties krijgt u te horen en te zien o.a. over de architecten, de bouwers, bijzondere bewoners en de onderduik geschiedenis. Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer nodigt u uit om op 18 september om 12 uur in de voormalige Heilig Hartkerk op de Zwolseweg. In de pauze kunt u het gebouw bewonderen na de invulling door de School voor Persoonlijk Onderwijs en de recente fraaie nieuwbouw in de tuin.

Het bestuur hoopt u op 18 september te mogen verwelkomen op de bijzondere locatie.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ben Monsma secretaris

Filmvoorstelling in Mimik

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Inleiding over de geschiedenis van de cinematografie van Deventer door Johan Bunt, gevolgd door de vertoning van een aantal oude films over Deventer.

Op zondag 10 juli a.s. 12.00-14.00 uur is er opnieuw een lezing van de Historische Vereniging.
Ditmaal hopen we jullie te ontmoeten in het nieuwe filmtheater van Deventer: MIMIK.
De filmzaal is aan de vereniging ter beschikking gesteld als warm welkom in het nieuwe MIMIK

Johan Bunt zal een lezing houden over de geschiedenis van de film in Deventer. Hij heeft daar twee jaar geleden een geweldig artikel over geschreven in het Deventer Jaarboek. En omdat we in de filmzaal zijn, laten we na de pauze een aantal oude films zien rond het thema Deventer en de Tweede Wereldoorlog. 

Historische Speurtocht Deventer

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Speur op 26 juni a.s. mee naar het verleden van Deventer tijdens de historische speurtocht door de Deventer Raambuurt en kom van alles te weten over oude pakhuizen, fraai gerestaureerde panden en de eeuwenoude Deventer buitengracht.

De tocht is voor jong en oud en zit vol met activiteiten, leuke weetjes en toffe opdrachten.
Je verzamelt stempels, krijgt een diploma en als klap op de vuurpijl ook nog wat lekkers.

Start tussen 10.30 en 11.00 uur bij het Speelgoedmuseum, Brink 47, Deventer.
Deelname is gratis en speciaal voor kinderen tot circa 12 jaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De historische speurtocht door Deventer wordt georganiseerd door:
Historische Vereniging Deventer
Stichting Oud Deventer 
Deventer Verhaal
SIED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Filmvoorstellingen in MIMIK op zondag 10 juli 2022 om 12.00 uur.

Inleiding over de geschiedenis van de cinematografie van Deventer door Johan Bunt, gevolgd door de vertoning van een aantal oude films over Deventer.

 

 

 

 

Walvissen, ALV en filmvoorstellingen in Mimik

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer nodigt u uit om op:

Zondag 19 juni 2022 om 12.00 uur de lezing bij te wonen van Theo ten Have over “Walvissen” in
de Sociëteit De Hereeniging Grote Poot 2 te Deventer.


De aanwezigheid van drie bijzondere walvisbeenderen in de collectie van het historisch museum Deventer vormden voor verzamelaar Theodorus ten Have het vertrekpunt voor een speurtocht in de geschiedenis van Deventer naar alles wat met walvissen van doen heeft gehad. Wat die speurtocht heeft opgeleverd beschrijft hij in het artikel ‘Walvissen in Deventer’ dat is opgenomen in het Deventer Jaarboek 2022. Bij gelegenheid van de presentatie van het jaarboek zal hij meer vertellen over de gaten in het stuk walviskaak dat in 1933 op het landgoed De Bannink is opgegraven, het ‘zeemonster’ dat in 1892 in Deventer werd tentoongesteld en het walvisbeen dat vanaf 1528 de gevel van het stadhuis heeft gesierd.

NB: Na afloop van de lezing presentatie van het Deventer Jaarboek 2022.

 

Vooraf, om 11.30 uur, zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden.

Agenda:
1. Opening door onze voorzitter Henk van Baalen.
2. Vaststellen van de notulen van de ALV 2021 op 18 december 2021 (gepubliceerd op onze website).
3. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
5. Verslag van de kascommissie (gepubliceerd op onze website).
6. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Benoemen van een nieuwe kascommissie. De heer T. Balsink treedt na drie jaar af en de heer G.M. Holtkamp kan nog een jaar aanblijven. Volgens de statuten moet er een tweede commissielid benoemd worden.
8. Bestuurssamenstelling. Jan Webbink en René Berends treden volgens het rooster van aftreden af als bestuursleden, maar ze stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
9. Voorgenomen statutenwijziging (gepubliceerd op onze website). Het bestuur stelt voor: - dat de leden instemmen met de voorgenomen wijzigingen van de statuten, met inachtneming van de door het bestuur voorgestelde nadere wijzigingen en - dat de leden iedere bestuurder van de vereniging en iedere medewerker van het notariskantoor (ieder afzonderlijk) aanwijzen al datgene te doen wat nodig om de akte van statutenwijziging te verlijden en in te schrijven in het handelsregister.
10.Vaststellen van de contributie voor 2022.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.

 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van filmvoorstellingen in MIMIK op:
zondag 10 juli 2022 om 12.00 uur.

Inleiding over de geschiedenis van de cinematografie van Deventer door Johan Bunt, gevolgd door de vertoning van een aantal oude films over Deventer.

 

Tot slot nog een mededeling:

Het Museum Geert Groote Huis nodigt u uit voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Deventer besmet’, die wordt gehouden tot en met 6 november 2022. De tentoonstelling informeert u over de geschiedenis en de medische en historische achtergronden van pandemieën in onze stad. Daarenboven krijgt u inzicht in wat besmettelijke ziekten doen met ons gedrag. Hoogtepunt is een kunstzinnig vormgegeven interactief spel waarin u aan het denken wordt gezet. Geert Groote is zelf aan de pest gestorven (evenals zijn ouders) en stond mede aan de wieg van het leprozenhuis St. Jurriën. Het adres van het museum is: Lamme van Dieseplein 4, Deventer. Museumjaarkaart is geldig. Kijk voor informatie op: www.geertgrootehuis.nl

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ben Monsma secretaris

Beroofd Volgens de Regels

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer nodigt u uit om op 1 mei 2022 de lezing bij te wonen van de heer Joep Boerboom uit Zwolle. Hij schreef in 2020 het boek “ Beroofd Volgens de Regels “ over het lot van de zeven joodse ondernemers in Deventer.

Hun zaken- een slagerij, textielgroothandel, dansschool, veehandel, elastiekfabriek, rijwielgroothandel en boekwinkel- werden zoals alle joodse ondernemingen geliquideerd. Een bewindvoerder verving de eigenaar, de zaak werd ontmanteld of doorverkocht. Bureaucratische procedures gaven de diefstal een officieel aanzien.

Zij die overleefden, moesten na de oorlog grote moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen en belandden hierbij soms zelf in de beklaagdenbank. 
Klik hier voor de presentatie van Joep Boerboom

Tijdens de pauze is het boek bij de auteur te koop voor € 25,00. Na de pauze is er gelegenheid om een wandeling te maken met gidsen langs een aantal voormalige joodse winkels.

Het bestuur hoopt u op 1 mei om 12.00 uur in de Mariakerk te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

 

Gelukkig zijn de coronamaatregelen onlangs versoepeld.
Na een lange tijd waarin we de lezingen van onze vereniging op video moesten vastleggen en waarna u deze op onze site kon zien, kunnen we u nu weer bij onze activiteiten begroeten.

De komende activiteit zal plaatsvinden op
zondag 13 maart om 12.00-14.00 uur in de Zwarte Silo Zuiderzeestraat 2 Deventer,
nabij de Prins Bernhard sluis
.

Zoals u weet zijn er op woensdag 17 maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
Het thema van de lezing is dan ook "De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht". Deze lezing sluit dan mooi aan op de verkiezingen een paar dagen later.
Erna Lammers en Lamberthe de Jong hebben een film over dit onderwerp gemaakt en laten deze film in een Powerpointpresentatie zien voor de pauze. Na de pauze is er dan gelegenheid om aan Erna en Lamberthe vragen te stellen. Een aantal fragmenten worden op verschillende locaties in de stad opgenomen, ook worden er authentieke historische beelden in de film opgenomen. U kunt dan de ‘première’ van deze film meemaken.

 

Thema’s die aan bod zullen komen zijn:

  • De geschiedenis van de democratisering en algemeen kiesrecht plus een zich organiserende maatschappij (1795-1919).
  • De ‘vertaling’ daarvan naar Deventer met aantal stemgerechtigden en hun politieke en beroepsmatige achtergrond, de opkomst van het socialisme: m.a.w. de weerspiegeling van de tijdgeest in de lokale situatie.
  • De strijd om het algemene kiesrecht, landelijk en plaatselijk.
  • De strijd om het vrouwenkiesrecht, landelijk en plaatselijk.
  • De drie vrouwen die een rol speelden: Cor van der Meer van Kuffeler, de liberale arts Titia
  • Goedhuis van de Ploeg en de socialiste Antsje Timmerman- Lenstra.

Ook is deze film, zoals de voorgaande lezingen, op deze website gezet maar kunt u ook hier klikken voor de film: Klik hier voor de film
Het zal ons een plezier doen om u op 13 maart te mogen verwelkomen.
NB: U hoeft zich niet aan te melden!