Home -> Programma 2022

Walvissen, ALV en filmvoorstellingen in Mimik

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer nodigt u uit om op:

Zondag 19 juni 2022 om 12.00 uur de lezing bij te wonen van Theo ten Have over “Walvissen” in
de Sociëteit De Hereeniging Grote Poot 2 te Deventer.


De aanwezigheid van drie bijzondere walvisbeenderen in de collectie van het historisch museum Deventer vormden voor verzamelaar Theodorus ten Have het vertrekpunt voor een speurtocht in de geschiedenis van Deventer naar alles wat met walvissen van doen heeft gehad. Wat die speurtocht heeft opgeleverd beschrijft hij in het artikel ‘Walvissen in Deventer’ dat is opgenomen in het Deventer Jaarboek 2022. Bij gelegenheid van de presentatie van het jaarboek zal hij meer vertellen over de gaten in het stuk walviskaak dat in 1933 op het landgoed De Bannink is opgegraven, het ‘zeemonster’ dat in 1892 in Deventer werd tentoongesteld en het walvisbeen dat vanaf 1528 de gevel van het stadhuis heeft gesierd.

NB: Na afloop van de lezing presentatie van het Deventer Jaarboek 2022.

 

Vooraf, om 11.30 uur, zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden.

Agenda:
1. Opening door onze voorzitter Henk van Baalen.
2. Vaststellen van de notulen van de ALV 2021 op 18 december 2021 (gepubliceerd op onze website).
3. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
5. Verslag van de kascommissie (gepubliceerd op onze website).
6. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Benoemen van een nieuwe kascommissie. De heer T. Balsink treedt na drie jaar af en de heer G.M. Holtkamp kan nog een jaar aanblijven. Volgens de statuten moet er een tweede commissielid benoemd worden.
8. Bestuurssamenstelling. Jan Webbink en René Berends treden volgens het rooster van aftreden af als bestuursleden, maar ze stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
9. Voorgenomen statutenwijziging (gepubliceerd op onze website). Het bestuur stelt voor: - dat de leden instemmen met de voorgenomen wijzigingen van de statuten, met inachtneming van de door het bestuur voorgestelde nadere wijzigingen en - dat de leden iedere bestuurder van de vereniging en iedere medewerker van het notariskantoor (ieder afzonderlijk) aanwijzen al datgene te doen wat nodig om de akte van statutenwijziging te verlijden en in te schrijven in het handelsregister.
10.Vaststellen van de contributie voor 2022.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.

 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van filmvoorstellingen in MIMIK op:
zondag 10 juli 2022 om 12.00 uur.

Inleiding over de geschiedenis van de cinematografie van Deventer door Johan Bunt, gevolgd door de vertoning van een aantal oude films over Deventer.

 

Tot slot nog een mededeling:

Het Museum Geert Groote Huis nodigt u uit voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Deventer besmet’, die wordt gehouden tot en met 6 november 2022. De tentoonstelling informeert u over de geschiedenis en de medische en historische achtergronden van pandemieën in onze stad. Daarenboven krijgt u inzicht in wat besmettelijke ziekten doen met ons gedrag. Hoogtepunt is een kunstzinnig vormgegeven interactief spel waarin u aan het denken wordt gezet. Geert Groote is zelf aan de pest gestorven (evenals zijn ouders) en stond mede aan de wieg van het leprozenhuis St. Jurriën. Het adres van het museum is: Lamme van Dieseplein 4, Deventer. Museumjaarkaart is geldig. Kijk voor informatie op: www.geertgrootehuis.nl

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ben Monsma secretaris