Home -> Programma 2021
Deventer en haar leesplankjes.
Pioniers van het Bergkwartier (1966-1969), mannen van het eerste uur
Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer
Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud
'Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)’
Deventer in relatie met Nederlands-Indië en het huidige Indonesië
Peter Paul Hattinga Verschure. Zie de Stad. Deventer in tekeningen
Coronavirus

Deventer en haar leesplankjes.

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de extra coronamaatregelen die de overheid heeft genomen zien wij ons helaas genoodzaakt om de bijeenkomst in MIMIK op zondag 19 december a.s.
te annuleren. In plaats daarvan kunt u vanaf zaterdag 25 december a.s., Eerste Kerstdag, online, via een link op onze website kijken naar een lezing van ons bestuurslid René Berends over Deventer en haar leesplankjes.

Miljoenen Nederlanders hebben leren lezen met ‘aap-noot-mies’. Dat zijn de eerste woordjes van het bekende leesplankje van Hoogeveen. Heel bijzonder is het, dat dit bekende leesplankje van uitgeverij Wolters uit Groningen een Deventer voorganger gekend heeft. Het leesplankje is echt een ‘Deventer uitvinding’. Het is uitgegeven bij de firma Brinkgreve in de Nieuwstraat.

Nog opzienbarender is het dat toen Hoogeveen in Deventer als ‘hoofd der school’ experimenteerde met zijn leesplankje, hij op zijn eigen school een collega had – Colenbrander –, die met een andere Deventer uitgever ook een leesplankje op de markt bracht. Het valt te begrijpen dat Hoogeveen ‘not amused’ was en dat de twee collega’s ruzie kregen. Ze hebben elkaars vaderschap over het leesplankje betwist.

Tijdens de lezing zal René Berends stilstaan bij deze Deventer geschiedenis van het leesplankje.
Zoals u wellicht weet, heeft hij in 2020 in navolging van beide historische onderwijzers zelf ook een plankje uitgegeven: nu één in het dialect. De ontwikkeling van dit ‘Deventer klankenplankje’ zal eveneens worden besproken. De lezing wordt afgesloten met het voorlezen van het verhaaltje in het dialect dat bij dit plankje is verschenen.

Vanaf maandag 27 december a.s. kunt u deze lezing hier online terugkijken. 

 

Algemene ledenvergadering 2021

Nu de bijeenkomst op zondag 19 december a.s. in MIMIK niet doorgaat, kan ook de Algemene ledenvergadering 2021 (ALV) niet fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering via programma’s als Skype, Microsoft Teams of Zoom vinden wij (nog) geen goed alternatief, omdat de ervaring leert dat het gebruik van dergelijke software nogal wat voeten in aarde heeft, zeker bij een vereniging met ruim 700 leden.

Wij doen het daarom aldus. Als bijlage bij deze brief treft u de aangepaste agenda voor de ALV aan. Hierin zijn de concrete beslispunten opgenomen. De andere vergaderstukken kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘De vereniging’, ‘Algemene ledenvergadering’. De stemming over de voorgenomen statutenwijziging stellen wij uit tot volgend jaar. De andere onderwerpen die wij in onze vorige brief hadden aangekondigd zullen wel aan de orde komen.

Als u vragen, voorstellen, opmerkingen of bezwaren hebt naar aanleiding van de beslispunten in de agenda, kunt u die schriftelijk indienen, hetzij per e-mail aan secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl, hetzij per brief aan het (post)adres Menstraat 13, 7411 EX Deventer. Uw e-mail of brief moet uiterlijk vrijdag 17 december a.s. door ons zijn ontvangen.

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u met alle voorstellen van het bestuur instemt.

Op zondag 19 december a.s. vindt de vergadering buiten uw aanwezigheid plaats. Alleen het bestuur zal daarbij aanwezig zijn. De vergadering wordt op video opgenomen en deze is hier (klik op de link) terug te zien. Tijdens deze vergadering worden de eventueel binnengekomen reacties behandeld en vindt besluitvorming plaats.

 

Eerdere online lezingen

Via onze website kunt u ook de eerdere lezingen terugkijken die op video zijn opgenomen. Hiervoor klikt u op 'PUBLICATIES' en vervolgens op 'LEZINGEN' U kunt dan onder andere nog een keer genieten van andere lezingen en tevens onze sfeervolle Dickens-uitzending die wij vorig jaar hebben gemaakt.

Tot slot

Wij wensen u langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2022 toe!
In het nieuwe jaar hopen wij u weer fysiek te kunnen ontmoeten, zo mogelijk ook alsnog in MIMIK.
Onze nieuwe secretaris, Ben Monsma, zal u voortaan graag van het een en ander op de hoogte stellen.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris

Pioniers van het Bergkwartier (1966-1969), mannen van het eerste uur

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Zoals wij u eerder hebben bericht, vindt onze eerstvolgende activiteit waarbij u weer fysiek aanwezig kunt zijn plaats op zondag 3 oktober a.s. om 12.00 uur. We beginnen met een lezing in de Bergkerk met als onderwerp ‘De pioniers van het Bergkwartier (1966-1969), mannen van het eerste uur’. Ingrid van Bergenhenegouwen, de auteur van het gelijknamige boek, en Barend Jan Schrieken, de directeur van NV Bergkwartier-Maatschappij tot Stadsherstel in Deventer, zullen een inleiding houden over hoe het initiatief van een aantal betrokken particulieren in 1966 ertoe leidde dat een verpauperde, Middeleeuwse stadswijk van de ondergang werd gered en werd omgevormd tot het huidige, pittoreske Bergkwartier, een gewilde woonwijk die jaarlijks door duizenden toeristen wordt bezocht.

Na de lezing gaan we in groepen wandelen door dit mooie stukje Deventer.

Om deel te kunnen nemen aan de lezing en de wandeling dient u te beschikken over een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code voor Nederland en een geldig identiteitsbewijs.
Dat geldt ook als u alleen wilt deelnemen aan de wandeling. De QR-code wordt bij aanvang gescand. Dat kan vanaf uw smartphone, maar het mag ook een papieren afschrift zijn, als de QR-code maar goed leesbaar is. Het gele vaccinatieboekje of een ander document waarin staat dat u gevaccineerd bent tegen, negatief getest bent op of genezen bent van Covid-19 is dus niet voldoende. In de Bergkerk krijgt u een vaste zitplaats toegewezen. Om deze reden zal er geen koffie of thee worden geschonken.


Voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19, of naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18, telefoonnummer 0570 – 675 700, e-mailadres info@bibliotheekdeventer.nl.

Wij hopen u eindelijk weer in groten getale te mogen ontmoeten tijdens deze middag.

Vanaf zondag 10 oktober a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing over het Bergkwartier

Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer

De Historische Vereniging Deventer presenteert een lezing van ons erelid Clemens Hogenstijn. Hij zal op geheel eigen wijze vertellen over zijn binnenkort te verschijnen boek ‘Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer’. In dit boek wordt op basis van een uitgebreid bronnenonderzoek een nieuwe en samenhangende kijk op de geschiedenis en topografie van Deventer gegeven, niet zoals gebruikelijk vanuit het stadscentrum gezien, maar vanuit het gebied dat direct daarbuiten was gelegen: de stadsvrijheid. Aan de orde komen onder meer de IJssel, de oeververbindingen, de verdedigingswerken, belegeringen van de stad, de stadsweiden, enz. Het verhaal begint in de Middeleeuwen en loopt door tot de 19de eeuw. Toen was aan de stadsvrijheid voor altijd een einde gekomen.

Vanaf zondag 1 augustus a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing van onze erelid Clemens Hogenstijn. 

Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud

Vanaf zondag 27 juni a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing over Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud.

De lezing zal worden gegeven door Johan van der Veen, lid van de Werkgroep Vergeten Verzet Deventer.

In deze lezing schetst Johan van der Veen kort het linkse Deventer van de jaren twintig en dertig, toen de stad de geuzennaam ‘Moskou aan de IJssel’ kreeg. Vervolgens wordt het verzet in Deventer vanuit de kringen van revolutionair-socialisten en communisten besproken. Rien Ditzel, lid van het communistisch verzet, wist in november 1942 aan arrestatie door de Duitse bezetter te ontkomen. Ongeveer een maand later vluchtte hij onder de naam van iemand anders naar Calmbach in het Zwarte Woud. Er zal worden ingegaan op zijn tewerkstelling daar, op zijn mededwangarbeiders, waaronder drie Deventenaren, en op zijn arrestatie door de Gestapo. Zijn voorarrest in de gevangenis van Stuttgart en zijn ontsnapping komen eveneens aan de orde, en ook zijn verblijf in het ziekenhuis te Esslingen aan de Neckar en in het sanatorium van het Franse leger te Badenweiler.

Rien Ditzel, die in april 1963 overleed, kreeg in november 2018 een straat in de wijk Steenbrugge naar zich genoemd.

Via deze link website kunt u overigens ook onze vorige digitale lezingen terugkijken.

Na de lezing zal het Deventer Jaarboek 2021 worden gepresenteerd.

Het jaarboek zal in de week erna per post aan u worden toegezonden. Wij danken de redactie en de auteurs voor het fraaie resultaat. Wij hopen dat u er veel leesplezier aan zult beleven.

Tot slot kunnen wij melden dat onze Algemene ledenvergadering 2021 mede vanwege de maatregelen rondom Covid-19 in het najaar zal plaatsvinden. Tijdens die vergadering zal een voorstel worden gedaan voor een aantal noodzakelijke wijzigingen in de statuten van de vereniging. Uiteraard zullen wij u daarover tijdig berichten.

'Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)’

Boekpresentatie door Jan Verstraaten.

Ton Verstraaten vertrok in 1938 als 20-jarige jongen naar Nederlands-Indië. In 1941 werd hij ‘onder de wapenen geroepen’, zoals dat heet, en werd hij militair bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Na de capitulatie van het KNIL in 1942 werd Ton krijgsgevangene van de Japanners.

Het boek verhaalt over de verschrikkingen die hij heeft meegemaakt gedurende zijn krijgsgevangenschap in Nederlands-Indië en zijn dwangarbeid in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is na zijn overlijden uitgebracht door zijn zoons Jan en Peter Verstraaten en is gebaseerd op de verslagen die hij heeft nagelaten. Deze verslagen geven blijk van zijn humor, moed, doorzettingsvermogen en relativeringskunst. Het is een aangrijpend ooggetuigenverslag geworden.

Wij hebben Jan Verstraaten, eveneens woonachtig in Deventer, bereid gevonden om over dit boek een lezing te houden. 

Klik op deze link voor de presentatie


Wij denken dat dit een aansprekend onderwerp is in aanloop naar de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei a.s. 

Deventer in relatie met Nederlands-Indië en het huidige Indonesië

Graag maken wij u attent op onze volgende activiteit. Vanaf zondag 4 april a.s. kunt u hier op onze website kijken en luisteren naar een lezing van ons bestuurslid René Berends over Deventer en haar relatie met de voormalige kolonie Nederlands-Indië en het huidige Indonesië.

Klik op deze link voor de presentatie

Al bij de eerste Nederlanders die in de zestiende eeuw koers zetten naar het Verre Oosten was een Deventenaar. Sindsdien is er een hechte relatie ontstaan tussen de stad en de koloniale gebieden van weleer en het Indonesië van nu: we hadden de Koloniale Landbouwschool, er zijn in de geschiedenis twee Deventenaren benoemd in het hoogste ambt in Batavia, namelijk tot gouverneur-generaal, de Birnies importeerden tabak uit Indië, tal van Deventer bedrijven exporteerden naar Batavia en Samarang en al gauw na de komst van de eerste KNIL-militairen in Nederland – deze week 70 jaar geleden – kreeg Deventer een Molukse wijk. Maar er is meer... nog veel meer te vertellen over de relatie van de stad en de Deventenaren met het Indië van toen en het Indonesië van nu. U zult het zien en horen tijdens de lezing van René Berends.

Peter Paul Hattinga Verschure. Zie de Stad. Deventer in tekeningen

Vanwege het coronavirus is het helaas nog steeds niet mogelijk om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom gaan wij voorlopig door met het online aanbieden van onze lezingen.

De Historische Vereniging Deventer presenteert bij deze een lezing van Peter Paul Hattinga Verschure over de totstandkoming van zijn boek ‘Zie de Stad. Deventer in tekeningen’.

Klik op deze link voor de presentatie

De Deventer kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure heeft sinds de jaren negentig een groot aantal tekeningen, etsen en schilderijen gemaakt met zijn stad als onderwerp. De tekeningen zijn op locatie tot stand gekomen en brengen de stad in beeld in haar altijd voortgaande ontwikkeling; de stad is nooit ‘af’. In het boek ‘Zie de stad. Deventer in tekeningen’ heeft hij een groot aantal van zijn werken gebundeld. Het is uitgegeven door de Walburg Pers. In deze lezing vertelt hij aan de hand van dia's over zijn beleving van de stad en de wijze waarop hij dat in beeld heeft gebracht in deze bijzondere uitgave.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Coronavirus

Deventer, februari 2021

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het coronavirus en de maatregelen van de overheid om dat virus in te dammen, organiseren wij voorlopig geen bijeenkomsten met publiek. In plaats daarvan kunt u onze lezingen digitaal bekijken en wel op ons eigen YouTube-kanaal. Wanneer het weer mogelijk is, zullen wij onze normale bijeenkomsten hervatten. Uiteraard zullen wij u daarvan op de hoogte houden.