De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van De Historische Vereniging Deventer 2016

Jaarverslag van De Historische Vereniging Deventer 2016 

Na het jubileum

 

Na het uitgebreid gevierde veertigjarig jubileum van de vereniging in 2015 vormde 2016 een regulier jaar. Wel werd de formule van het Deventer Jaarboek enigszins aangepast en eindigde het verslagjaar met een bijzonder evenement, waarover later meer.

 

Programma

 

Het bestuur bood de leden het volgende programma in 2016 aan.

-              Zondag 24 januari, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, inleiding door de heren

                G.W. Kuyk en H.J. van Baalen over het nieuwe boek 'Deventer idioom'.

-              Zaterdag 19 maart, om 14.00 uur, in De Horst, lezing met beamerprojectie door de heer        dr. C.M. Hogenstijn over zijn publicatie 'Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende eeuw', georganiseerd in samenwerking met de Atheneumbibliotheek en de      Stichting Deventer Boekenweek, voorafgegaan door de jaarlijkse huishoudelijke                 Algemene Ledenvergadering voor 2016.

-              Zondag 8 mei, om 10.00 en 12.00 uur, in Filmhuis De Keizer, vertoning van de film   'Herwonnen door werken' van de Deventer cineast Alex Roosdorp, met een inleiding       door mevr. drs. A.W. Keen, beheerder van de topografisch-historische atlas bij het               Stadsarchief.

-              Vrijdag 3 juni, om 14.00 uur, bezoek aan het vernieuwde Stadhuiskwartier, oud en   nieuw, met een lezing door mevr. drs. M.J.E. van der Meer, medewerkster van de                gemeente Deventer, gevolgd door een rondleiding in groepen onder leiding van gidsen          (het gehele programma aangeboden door het gemeentebestuur).

-              Zaterdag 4 juni in de ochtend in het Bergkwartier, 'Opa en oma-dag', georganiseerd in            samenwerking met enkele geestverwante organisaties.

-              Vrijdag 2 september excursie naar kasteel en park Rheda van de Vorst van Bentheim-            Tecklenburg-Rheda.

-              Zondag 25 september, om 12.00 uur, lezing met beamerprojectie in de Oude Mariakerk        door de heer P.P. Hattinga Verschure over zijn werk als stadstekenaar van Deventer.

-              Zondag 23 oktober, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, lezing met beamerprojectie             door de heer A. Dijkhof over zijn boek inzake het voormalige industriespoor.

-              Vrijdag 16 december, om 20.00 uur, in de Broederenkerk, culturele avond in 'Deventer         kerstsfeer' met voordracht en muziek, onderdeel van het jaarlijkse Dickensfestijn.

 

De vereniging gaf voorts haar medewerking aan twee evenementen van derden, die mede voor haar leden waren opengesteld.

-              Vrijdag 4 november, om 15.00 uur, in het auditorium van het Stadhuiskwartier,        lezingenmiddag over Simon Tyssot de Patot, hoogleraar aan het Deventer Atheneum en   controversieel auteur, ter gelegenheid van de publicatie van diens avonturenroman.

-              Dinsdag 22 november, om 17.00 uur, in de burgerzaal van het Stadhuis, herdenking van        Gisbert Cuper, Deventer geleerde en burgemeester, precies driehonderd jaar na zijn               overlijden, met lezing, boekpresentatie en onthulling van een gedenkteken in het               Stadhuis.

Beide evenementen, die werden bijgewoond door familieleden van de herdachte personen, toonden opnieuw aan dat samenwerking met andere Deventer instellingen zinvol is.

 

Jaarboek

 

Het Deventer Jaarboek 30 (2016) werd weer, met een grote afwisseling van artikelen, samengesteld door de redactie. Deze werkt onafhankelijk van het bestuur, maar beide gezelschappen plegen wel regelmatig overleg met elkaar. Ingaande dit jaar is de formule iets aangepast. Naast de vertrouwde grotere artikelen is ook ruimte voor kleinere. Bovendien zijn enkele vaste rubrieken ingekort en is het jaaroverzicht uitgebreid en voorzien van meer en grotere foto's. Dat laatste maakt het boek niet alleen aantrekkelijk en actueel, maar het voorziet ook deels in de lacune die is ontstaan door het betreurde wegvallen van de populaire uitgave 'Kiek Deventer'.

De presentatie vond plaats op vrijdag 9 december, om 16.00 uur, in het Geert Groote Huis. De heer drs. P. Brinkmann hield ter gelegenheid hiervan een inleiding over zijn artikel inzake gebrandschilderde ramen uit de Grote of Lebuïnuskerk.

 

Leden en bestuur

 

Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het ledenaantal 798, aan het einde 792.

Behalve de ledenbrieven voor de eigen activiteiten van de vereniging en het Jaarboek, ontvingen de leden ook informatie over recent verschenen publicaties en actuele evenementen van geestverwante instellingen die voor hen van belang kunnen zijn. De berichtgeving aan en van de leden vindt in toenemende mate plaats via e-mail en met behulp van de website www.historischeverenigingdeventer.nl.

 

De Algemene Ledenvergadering handhaafde de jaarlijkse contributie op € 15,- per adres en nam afscheid van de heer H.A.M. Heuven als lid van het bestuur. In de aldus ontstane vacature zal in 2017 worden voorzien.

 

Het bestuur kwam zevenmaal in vergadering bijeen, belegde tussentijds besprekingen in kleiner verband en was vertegenwoordigd bij culturele en maatschappelijke evenementen in stad en regio. Zo vond het aansluiting bij initiatieven voor enkele hierboven genoemde activiteiten voor leden en bij de jaarlijkse Geert Groote Dagen. Het nam deel aan beraad van lokale cultuurhistorische organisaties en van de organisatoren van de Hanzedagen in Kampen (2017).

 

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

H.J. van Baalen, voorzitter,

dr. C.M. Hogenstijn, secretaris,

M.H. Meijer, penningmeester,

B.T. Monsma, lid,

A.H.J. Brouwer, lid

mr. I. Kroes, lid.

 

Tenslotte nog een persoonlijk woord. Vanaf de verzelfstandiging ten opzichte van de oprichtende Stichting Oud Deventer, in 1977, heb ik met veel genoegen het secretariaat van de vereniging gevoerd. Nu, na veertig jaar, draag ik deze functie vol vertrouwen over aan mijn opvolger. Dankbaar voor de goede samenwerking met het bestuur, de redactie van het Jaarboek en de leden, kijk ik niet alleen terug, maar ook vooruit. Ik hoop nog geruime tijd getuige te mogen zijn van de bloei van de vereniging in het belang van onze stad.

 

Deventer, januari 2017

 

Dr. C.M. Hogenstijn, secretaris.