Home -> Programma 2020
Coronavirus
Zicht op Deventer tussen 1500 en 1800
Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren
Digitale lezing door Huub van Sabben
Online Presentatie Deventer Jaarboek & Lezing over Roelof Schuiling
'Beroofd volgens de regels'
Gecombineerde lezing door Henk van Baalen & Clemens Hogenstijn

Coronavirus

Deventer, maart 2020

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Zoals u inmiddels wellicht hebt vernomen, hebben het kabinet en het RIVM maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Gelet hierop, zien wij ons als bestuur helaas genoodzaakt om de aangekondigde bijeenkomsten tot nader order uit te stellen. Wat betreft de volgende bijeenkomsten, daar zullen wij u over nader berichten. Om u toch iets te kunnen aanbieden blijven we lezingen organiseren, weliswaar niet met u erbij en dus helaas zonder publiek. De lezingen worden daarom vanaf heden opgenomen en zijn terug te vinden op ons eigen YouTube-kanaal.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris

Zicht op Deventer tussen 1500 en 1800

Hoewel wij u graag weer fysiek zouden willen ontvangen in de Oude Mariakerk, gaan wij vanwege het coronavirus voorlopig door met het online aanbieden van onze lezingen.

Klik hier voor de lezing door Deventer-kenner en medelid Georg Hartong, naar aanleiding van zijn boek Zicht op Deventer tussen 1500 – 1800. In dit boek beschrijft hij bekende plattegronden en profielen van Deventer die in de genoemde periode zijn gemaakt. Tijdens de lezing zal hij hier dieper op ingaan en aan de hand van schitterende prenten de ontwikkelingen door de tijd schetsen.

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Dit jaar bestaat de Historische Vereniging Deventer 45 jaar. Al zijn het met corona zorgelijke tijden, het bestuur wil dit negende lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben wij besloten om het bereiken van deze eerbiedwaardige leeftijd te vieren met een bijzondere publicatie, waarin de levensgeschiedenissen van 25 Deventenaren voor het voetlicht worden gebracht.

Er is voor gekozen om eens niet zozeer de 'bobo’s', industriëlen of politici in het zonnetje te zetten, maar om verhalen te vertellen waarin we markante ‘gewone’ Deventenaren eren, mensen die door wie ze zijn of waren of om wat ze doen of gedaan hebben karakter aan de stad geven of gegeven hebben.

Verschillende Deventer auteurs hebben bijgedragen aan het boek, zo ook onze burgemeester, die het voorwoord heeft geschreven.

'25 Markante Deventenaren' wordt in november gepresenteerd. Een aantal auteurs zal dan kort vertellen over de door hen in het boek beschreven 'markante' personen. Deze presentatie kunt u vanaf zondag 15 november a.s. online bekijken via een link op deze pagina.

Het boek, dat 144 pagina's telt, gaat in de winkel € 22,50 kosten, maar zal voor leden van onze vereniging beschikbaar komen voor de gereduceerde prijs van € 14,95.

U kunt het boek vanaf nu voor de ledenprijs voorbestellen, door een e-mail te sturen aan onze penningmeester Jan Webbink, via penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl en door overmaking van € 14,95 op bankrekeningnummer NL14 INGB 0004 000 824, ten name van de Historische Vereniging Deventer, onder vermelding van: 25 Markante Deventenaren en de (achter)naam waaronder u bij de vereniging staat ingeschreven. U krijgt dan in november bericht waar en wanneer u het boek kunt afhalen in Deventer.

Indien u het boek per post toegezonden wilt krijgen, bedragen de portokosten € 5,-.
U maakt dan niet € 14,95 maar € 19,95 over op het genoemde bankrekeningnummer.

Als u niet over internet beschikt, kunt u in plaats van een e-mail een brief sturen naar: Historische Vereniging Deventer
Menstraat 13
7411 EX Deventer

 

Dickenslezing

U hebt wellicht gelezen dat het Dickensfestijn vanwege het coronavirus dit jaar helaas geen doorgang zal vinden. Om u toch in Dickenssferen te brengen, zullen wij in december een speciale online Dickenslezing organiseren. Wij zullen u daarover nog nader informeren.

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal tevens in december plaatsvinden, eveneens online. Ook daarvan ontvangt u nader bericht.

Digitale lezing door Huub van Sabben

Deventer, augustus 2020
Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het coronavirus vinden wij het als bestuur nog niet verantwoord om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom hebben wij besloten om ook onze volgende lezing op video op te nemen en die via internet aan u aan te bieden. Wij hopen dat dit alternatief u aanspreekt en dat u op deze manier toch kunt blijven genieten van de boeiende geschiedenis van onze stad.

Afgelopen april moesten wij als gevolg van het virus helaas de lezing van auteur en historisch onderzoeker Huub van Sabben annuleren. Hij zou in het kader van 75 jaar bevrijding voor ons spreken over wat wel zijn levenswerk mag worden genoemd: zijn boek 'Spionage, arrestaties en moord aan de IJssel – Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer. 1943-1945'.

Gelukkig hebben wij hem bereid gevonden om deze lezing alsnog voor ons te houden.

Klik op deze link voor de presentatie van Huub Sabben
(YouTube Kanaal van de Historische Vereniging Deventer (klik hier)

Klik hier voor een interview met Huub van Sabben op DTV

Ook de vorige lezing, van Roelof Eleveld over Roelof Schuiling, kunt u terugzien op onze site 
(scrol hiervoor even naar beneden). 

Wij wensen u een goede gezondheid en een fijne voortzetting van de zomer toe.

Online Presentatie Deventer Jaarboek & Lezing over Roelof Schuiling

 

Klik op deze link voor de presentatie van het Deventer Jaarboek & Roelof Schuiling.

Klik op deze link voor de presentatie van het Deventer Jaarboek (Nieuws item op Deventer TV)

 

Deventer, juni 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het helaas nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren zoals u die van ons gewend bent. Ook de Algemene ledenvergadering zal daarom voorlopig worden uitgesteld.

Als bestuur hebben wij echter een alternatief bedacht, waarvan wij hopen dat het u zal aanspreken:
wij zullen de lezing van juni en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2020 op video opnemen. Vanaf zondag 28 juni a.s. om 12.00 uur zullen de opnamen online te bekijken zijn, via een link op onze website, www.historischeverenigingdeventer.nl. Mocht u niet zelf over internet beschikken, dan kunt u wellicht bij iemand anders (mee)kijken.

De lezing zal worden gehouden door de heer Roelof Eleveld van de Historische Vereniging Annen. Hij zal spreken over de in 1854 in Annen geboren Roelof Schuiling, pionier op het gebied van de ontwikkeling van het aardrijkskunde-onderwijs in Nederland. Van 1879 tot aan zijn overlijden in 1936 woonde Schuiling in Deventer, waar hij les gaf aan de Rijkskweekschool en later aan de Middelbare Meisjesschool, de Hogere Burgerschool en het Stedelijk Gymnasium.

Misschien herinnert u zich nog de Schuilingschool aan de Rielerweg 174, die naar hem was vernoemd.

Na de lezing zal het Deventer Jaarboek 2020 worden gepresenteerd. Ondanks de coronacrisis is de redactie er ook dit jaar weer in geslaagd om een fraai en interessant jaarboek te maken. In de eerste week van juli zal het jaarboek per post aan u worden toegezonden. Wij hopen dat u daar veel leesplezier aan zult beleven.

Op dit moment is nog niet te voorzien wanneer er weer fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Uiteraard houden wij de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend in de gaten. In de tussentijd gaan wij wellicht meer presentaties online aanbieden. Wij houden u daarvan op de hoogte en rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris

'Beroofd volgens de regels'

Helaas zijn wij genoodzaakt onderstaande lezing tot nader orde uit te stellen.
Wij zullen u op de hoogte houden via mail en onze website.

zondag 29 maart a.s. om 12.00 uur in de Oude Mariakerk, Nieuwe Markt 35 te Deventer.

Journalist en biograaf Joep Boerboom zal een lezing houden naar aanleiding van zijn boek 'Beroofd volgens de regels', dat onlangs is verschenen. In dit boek vertelt hij het aangrijpende verhaal van de wettelijk geregelde beroving van zeven markante Joodse ondernemers in Deventer tijdens de bezetting. Hun zaken traden, zoals alle Joodse ondernemingen, 'in liquidatie'. Een bewindvoerder verving de oorspronkelijke eigenaar, waarna de zaak werd ontmanteld of doorverkocht. Bureaucratische procedures en speciaal in het leven geroepen instellingen gaven de diefstal een officieel aanzien. Liquidatie betekent ‘wat gedaan wordt bij de opheffing van een bedrijf’, maar is ook een synoniem voor uitroeiing en vernietiging. Beide betekenissen waren hier zonder meer van toepassing: de bedrijven werden opgeheven én hun eigenaren werden uitgeroeid.

In de stapels correspondentie rond de liquidaties werd elke cent verantwoord, maar in de brieven ontbrak iedere verwijzing naar het lot van de oorspronkelijke eigenaren. In 'Beroofd volgens de regels' wordt ook het schrijnende verhaal verteld van hun angst, onderduik, arrestatie en deportatie. De Joodse eigenaren die het overleefden, moesten na de oorlog grote moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen en belandden hierbij soms zélf in de beklaagdenbank.

Joep Boerboom onderzocht wie er schuil gingen achter deze operatie. Hoe gingen bewindvoerders, taxateurs, boekhouders en nieuwe eigenaren te werk en wat dreef hen? De auteur dook in de archieven en sprak met nazaten en nabestaanden. De zoektocht leidde soms tot ver voorbij de landsgrenzen. Boerboom, die eerder de biografie van Jan Terlouw en 'Deining in de IJsseldelta' over de bypass bij Kampen schreef, deed zijn speurwerk op verzoek van het Etty Hillesum Centrum.

De zeven verhalen in 'Beroofd volgens de regels', dat wordt uitgebracht door Uitgeverij Verloren, geven een beeld van de verscheidenheid van de Joodse bedrijvigheid in Deventer rond de bezetting. Na de bezetting was er nog maar een kwart over van de circa zeventig Joodse ondernemingen in Deventer. Sommige bedrijven werden na de oorlog door de teruggekeerde eigenaren voortgezet, zoals textielgroothandel Adelaar, boekhandel Stibbe en elastiekfabriek Fortuin. Bij rijwielgroothandel Polak namen anderen het roer over. Dansschool Van Spiegel, veehandel De Lange en slagerij Wed. I. Gosschalk keerden niet terug. Bij de laatste herinnert een naambord nog aan de oude eigenaren.

In het boek verbinden foto's van toen en nu het verleden met het heden. 'Beroofd volgens de regels' combineert familie-, bedrijfs- en oorlogsgeschiedenis en geeft slachtoffers, daders en medeplichtigen van de roof van Joodse bedrijven een gezicht.

Na de lezing kunt u onder begeleiding van deskundige gidsen een wandeling maken langs een aantal Joodse plekken in de binnenstad. Hiervoor dient u vanzelfsprekend goed ter been te zijn.

 

Voorafgaand aan deze lezing zullen wij om 11.30 uur onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden.
Ook daarvoor nodigen wij u van harte uit.

De agenda is als volgt.

 1. Opening.

 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019.

 3. Jaarverslag van het bestuur over 2019. Het jaarverslag 2019 zal worden gepubliceerd op onze website

  en in het Deventer Jaarboek 2020.

 4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2019.

 5. Verslag van de kascontrolecommissie.

 6. Verlenen van décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid.

 7. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie. De heer N. Boekhout sr. treedt na drie jaar af. Zitting

  blijven houden de heer L.H.C. Kroes (derde jaar) en de heer T. Balsink (tweede jaar). De vergadering

  wordt voorgesteld een derde commissielid aan te wijzen.

 8. Bestuurssamenstelling. Henk van Baalen en Ben Monsma treden af als bestuurslid, maar stellen zich

  herkiesbaar. Het bestuur draagt hen voor tot herbenoeming.

 9. Vaststellen van de contributie voor 2021. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vereniging voor een

  breed publiek toegankelijk is. Om die reden probeert het bestuur de contributie zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd moet het bestuur ervoor zorgen dat de vereniging financieel gezond is èn blijft, ook bij stijging van de kosten. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 vast te stellen op het bedrag van € 20,- per huisadres. Voor dit relatief geringe bedrag krijgen de leden zes bijeenkomsten met een lezing, een wandeling of een andere activiteit èn een exemplaar van het Deventer Jaarboek. Tijdens de vergadering zal hierop een toelichting worden gegeven.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

   

Coronavirus

Graag wijzen u nog op het volgende. Als bestuur houden wij nauwgezet de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten. Wij volgen hierin de aanwijzingen van het RIVM. Op dit moment zien wij hierin geen reden om de bijeenkomst te annuleren of te verzetten. Wel verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om niet naar de bijeenkomst te komen als u last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts, als u onlangs in een risicogebied bent geweest of als u recent contact hebt gehad met reeds besmette mensen of mensen uit een risicogebied. Zie hiervoor de website van het RIVM, www.rivm.nl.

De situatie en de aanwijzingen van het RIVM kunnen echter veranderen. Ook zou de gemeente maatregelen kunnen treffen die ons tot ingrijpen dwingen. Mochten wij genoodzaakt zijn om de bijeenkomst alsnog te annuleren of te verzetten, dan melden wij dat direct op onze website. Wij vragen u daarom onze website goed in de gaten te houden. Ook zullen wij u in dat geval per e-mail informeren of, als u geen e-mailadres hebt, per post indien dat nog tijdig vóór de bijeenkomst kan. Wij rekenen op uw begrip.

 

 

'Spionage, arrestaties en moord aan de IJssel – Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer. 1943-1945'

Tot slot kondigen wij alvast aan, dat auteur en historisch onderzoeker Huub van Sabben op
zondag 26 april a.s. voor onze vereniging een lezing zal houden naar aanleiding van zijn boek 'Spionage, arrestaties en moord aan de IJssel – Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer. 1943-1945', dat in april zal verschijnen.

Gecombineerde lezing door Henk van Baalen & Clemens Hogenstijn

Zondag 26 januari 2020 om 12.00 uur in de Oude Mariakerk:
Een gecombineerde lezing door Henk van Baalen en Clemens Hogenstijn;

Henk over zijn jubileumboek
'Met vooruitziende blik', over de geschiedenis van de parkeergarage achter de Hema, en

Clemens over zijn boek
'Deventer als hoofdstad van Overijssel. Een kaart van Overijssel met profiel van Deventer'