Home -> Programma 2023

Mascottes in de Deventer reclame + ALV

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 18 juni 2023 zal in MIMIK om 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in het café op de 1e verdieping. Daarna, in filmzaal 1, houdt ons bestuurslid René Berends om 12.30 uur een lezing over het onderwerp: Mascottes in de Deventer reclame. Aansluitend zal onze voorzitter Henk van Baalen het Deventer jaarboek 2023 uitreiken. Hierna kunt u in het café nog wat drinken en zal Jan Webbink u het Deventer jaarboek overhandigen.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de ALV op 19 juni 2022.
Gepubliceerd op onze website www.historischeverenigingdeventer.nl
4. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2022. Zie website.
5. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2022.
Staat een week voor de vergadering op de website.
6. Verslag van de kascontrolecommissie. Zittend de heer G.M. Holtkamp en de heer R. Rugenbrink.
7. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
8. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.
9. Bestuurssamenstelling. Henk van Baalen (voorzitter) en Ben Monsma (secretaris) treden volgens het rooster van aftreden af als bestuursleden, maar ze stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur draagt hen voor tot herbenoeming.
10. Vaststellen van de contributie voor 2023.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Ook maak ik u er op attent dat we op zondag 3 september 2023 in de Broederenkerk een lezing organiseren over Nicolaas als patroon van de Hanze. Daarna kunt u de tentoonstelling hierover bezoeken.
U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Tevens:
Op 25 juni organiseren wij, samen met Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Deventer Verhaal, onze jaarlijkse Opa en Oma dag. De activiteit zal deze keer in het Noordenbergkwartier plaatsvinden. Tussen 10.30 en 11.00 uur kunnen kinderen, samen met opa’s en oma’s en ouders, zich melden en gratis deelnemen aan deze Speurtocht. De tocht start bij de Fermerie aan het Muggeplein te Deventer.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.