Home -> Programma 2021

Deventer en haar leesplankjes.

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de extra coronamaatregelen die de overheid heeft genomen zien wij ons helaas genoodzaakt om de bijeenkomst in MIMIK op zondag 19 december a.s.
te annuleren. In plaats daarvan kunt u vanaf zaterdag 25 december a.s., Eerste Kerstdag, online, via een link op onze website kijken naar een lezing van ons bestuurslid René Berends over Deventer en haar leesplankjes.

Miljoenen Nederlanders hebben leren lezen met ‘aap-noot-mies’. Dat zijn de eerste woordjes van het bekende leesplankje van Hoogeveen. Heel bijzonder is het, dat dit bekende leesplankje van uitgeverij Wolters uit Groningen een Deventer voorganger gekend heeft. Het leesplankje is echt een ‘Deventer uitvinding’. Het is uitgegeven bij de firma Brinkgreve in de Nieuwstraat.

Nog opzienbarender is het dat toen Hoogeveen in Deventer als ‘hoofd der school’ experimenteerde met zijn leesplankje, hij op zijn eigen school een collega had – Colenbrander –, die met een andere Deventer uitgever ook een leesplankje op de markt bracht. Het valt te begrijpen dat Hoogeveen ‘not amused’ was en dat de twee collega’s ruzie kregen. Ze hebben elkaars vaderschap over het leesplankje betwist.

Tijdens de lezing zal René Berends stilstaan bij deze Deventer geschiedenis van het leesplankje.
Zoals u wellicht weet, heeft hij in 2020 in navolging van beide historische onderwijzers zelf ook een plankje uitgegeven: nu één in het dialect. De ontwikkeling van dit ‘Deventer klankenplankje’ zal eveneens worden besproken. De lezing wordt afgesloten met het voorlezen van het verhaaltje in het dialect dat bij dit plankje is verschenen.

Vanaf maandag 27 december a.s. kunt u deze lezing hier online terugkijken. 

 

Algemene ledenvergadering 2021

Nu de bijeenkomst op zondag 19 december a.s. in MIMIK niet doorgaat, kan ook de Algemene ledenvergadering 2021 (ALV) niet fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering via programma’s als Skype, Microsoft Teams of Zoom vinden wij (nog) geen goed alternatief, omdat de ervaring leert dat het gebruik van dergelijke software nogal wat voeten in aarde heeft, zeker bij een vereniging met ruim 700 leden.

Wij doen het daarom aldus. Als bijlage bij deze brief treft u de aangepaste agenda voor de ALV aan. Hierin zijn de concrete beslispunten opgenomen. De andere vergaderstukken kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘De vereniging’, ‘Algemene ledenvergadering’. De stemming over de voorgenomen statutenwijziging stellen wij uit tot volgend jaar. De andere onderwerpen die wij in onze vorige brief hadden aangekondigd zullen wel aan de orde komen.

Als u vragen, voorstellen, opmerkingen of bezwaren hebt naar aanleiding van de beslispunten in de agenda, kunt u die schriftelijk indienen, hetzij per e-mail aan secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl, hetzij per brief aan het (post)adres Menstraat 13, 7411 EX Deventer. Uw e-mail of brief moet uiterlijk vrijdag 17 december a.s. door ons zijn ontvangen.

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u met alle voorstellen van het bestuur instemt.

Op zondag 19 december a.s. vindt de vergadering buiten uw aanwezigheid plaats. Alleen het bestuur zal daarbij aanwezig zijn. De vergadering wordt op video opgenomen en deze is hier (klik op de link) terug te zien. Tijdens deze vergadering worden de eventueel binnengekomen reacties behandeld en vindt besluitvorming plaats.

 

Eerdere online lezingen

Via onze website kunt u ook de eerdere lezingen terugkijken die op video zijn opgenomen. Hiervoor klikt u op 'PUBLICATIES' en vervolgens op 'LEZINGEN' U kunt dan onder andere nog een keer genieten van andere lezingen en tevens onze sfeervolle Dickens-uitzending die wij vorig jaar hebben gemaakt.

Tot slot

Wij wensen u langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2022 toe!
In het nieuwe jaar hopen wij u weer fysiek te kunnen ontmoeten, zo mogelijk ook alsnog in MIMIK.
Onze nieuwe secretaris, Ben Monsma, zal u voortaan graag van het een en ander op de hoogte stellen.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris