Home -> Programma 2017 -> 'Stad en land in nieuw verband'

'Stad en land in nieuw verband'

Zondag 23 april 2017, om 14:00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5.

De heer G. (Gerard) Sizoo zal ons onderhouden over zijn boek 'Stad en land in nieuw verband'.

Ter toelichting mailt de inleider ons:

'In 1999 werden de gemeenten Deventer en Diepenveen samengevoegd, in 2005 werd de gemeente  Bathmen aan de nieuwe gemeente Deventer toegevoegd. Daar ging een heftige strijd aan vooraf die vier resp. tien jaar duurde. Over die periode is veel te vertellen: de heftige emoties van de bewoners van de dorpen, de creatieve protestacties en de wonderlijke, soms onnavolgbare besluitvorming door de Haagse politiek. Het boek 'Stad en land in nieuw verband' beschrijft dit proces uitvoerig.  De schrijver van dit boek, Gerard Sizoo, zal in zijn inleiding de recente herindeling in historisch perspectief plaatsen. Want de spanningen in de relatie tussen stad en ommeland gaan terug tot de Middeleeuwen. Daarna zal hij het proces van herindeling in de periode 1995-2005 schetsen. Tenslotte zal hij ingaan op de wijze waarop de samenvoeging werd vormgegeven en wat de herindeling heeft opgeleverd.  Gerard Sizoo was in de periode van de herindeling hoofd van de Sector Ruimte, Milieu en Wonen van de gemeente Deventer. Hij was de belangrijkste adviseur van B&W voor dit onderwerp. Bij het schrijven van zijn boek, na zijn pensionering, heeft hij veel gesprekken gevoerd met betrokkenen uit die periode en vele uren doorgebracht met het bestuderen van archieven. Door zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp kan hij zijn verhaal verlevendigen met allerlei anekdotes en met informatie die destijds achter de schermen bleef'. 

Hieraan voorafgaand houden wij om 13.30 uur
onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2017.


De Agenda luidt als volgt: 

1.  Opening.
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2016, gehouden op zaterdag   19 maart 2016 in De Horst.
3.  Jaarverslag van het bestuur over 2016.
4.  Rekening en verantwoording van het bestuur over 2016, toe te lichten door de   penningmeester.
5.  Verslag van de kascontrolecommissie.
6.  Verlenen van décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid en dankzegging aan de   penningmeester voor het door hem gevoerde beheer.
7.  Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.    De heer P.G.J. Ganzevles treedt na drie jaar af. Zitting blijven houden de heren J. Pieters   (derde jaar) en R.J. Lionarons (tweede jaar). De vergadering wordt voorgesteld een   derde commissielid aan te wijzen.
8.  Bestuurssamenstelling.   In 2016 is een vacature ontstaan door het aftreden en niet herbenoemen van de heer   H.A.M. Heuven. In 2017 treedt de heer dr. C.M. Hogenstijn (secretaris) af. Hij stelt zich   niet voor herbenoeming beschikbaar. De vergadering zal afscheid van hem nemen.   Derhalve zijn er twee vacatures om in te voorzien. Het bestuur biedt de   ledenvergadering de volgende bindende voordracht aan:   de heer drs. R.F. Berends en de heer J. Webbink.   Beiden zijn reeds vele jaren lid van onze vereniging en hebben hun sporen verdiend in   het culturele en maatschappelijke leven in Deventer.   De statuten bepalen over het benoemen van bestuursleden het volgende:
 

Artikel 9  
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door     de algemene vergadering uit de meerderjarige leden worden benoemd.  
2.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,     behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn     bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij     de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer     leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden     ingediend.  
3.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met     tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de      algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde     van de leden vertegenwoordigd is.  
4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig     het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend  karakter te      ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.  
5.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.9.  Vaststellen van de contributie voor het jaar 2018. Het bestuur stelt voor deze te   handhaven op € 15,- per adres.
Zoals u zult weten, is bij dit geringe bedrag een exemplaar van het Deventer Jaarboek inbegrepen.
10.  Rondvraag.
11.  Sluiting. 

De stukken zijn gepubliceerd op de website www.historischeverenigingdeventer.nl en zijn bovendien ter vergadering op schrift beschikbaar.
Het verbale jaarverslag wordt eveneens gepubliceerd in het Deventer Jaarboek 2017.