Home -> Programma 2023
"De Nieuwe Hanze" en "Bladeren in Deventer Burgerboeken"
Gedaanten van de Hanze
Heilige Nicolaas
Mascottes in de Deventer reclame + ALV
De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark
Hanze Experience
Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

"De Nieuwe Hanze" en "Bladeren in Deventer Burgerboeken"

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 19 november 2023 om 12.00 uur wordt in de Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2 te Deventer, een lezing gehouden over De Nieuwe Hanze door Harry Webers en over Bladeren in Deventer Burgerboeken door Clemens Hogenstijn Deze middag worden u twee lezingen aangeboden.

Voor de pauze:
De nieuwe Hanze, door Hans Webers.
Toen minister-president Balkenende in 2006 gloedvol sprak over de VOC-mentaliteit, was de eerste reactie van Harry Webers dat hij om meerdere redenen beter over de Hanze-mentaliteit had kunnen spreken. Sindsdien heeft Harry Webers zich verdiept in de Hanze en hierover met honderden mensen gesproken om vervolgens zijn ambitiedocument ‘ De Nieuwe Hanze. Smart Cities Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst ‘ in 2015 op te stellen. Een jaar later nam hij na bijna 34 jaar afscheid bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos, waarvan hij 10 jaar algemeen directeur was, om zich volledig te wijden aan de economie en arbeidsmarkt van Oost-Nederland. Hij combineert dit met nevenfuncties op het gebied van de 3 P’s (People, Planet, Profit) zoals het voorzitterschap van de SER Overijssel, de Commissie voor de milieueffectrapportage en de Ecologische Autoriteit In zijn ambitiedocument kijkt Harry Webers niet alleen terug naar het (Deventer) verleden. Maar maakt hij ook een vertaalslag naar de grote uitdagingen van het heden en mogelijke richtingen voor de toekomst. Aan de hand van zijn Hanzeformule en het Plusdenken neemt hij ons mee in inspirerende ideeën en dromen om te komen tot Brede Welvaart, hier en nu, later en elders.

Na de pauze:
Bladeren in Deventer Burgerboeken, door Clemens Hogenstijn.
Wij zijn vertrouwd met het nationaal staatsburgerschap en we voelen ons Nederlander, Surinamer of Turk. Tot de komst van de eenheidsstaat in 1798 waren onze stadgenoten echter burgers van Deventer, zoals er ook Zutphense, Haarlemse en Zwolse burgers waren. De Deventenaren staan opgetekend in Burgerboeken, die vanaf 1337 zonder onderbreking zijn bewaard. Onze spreker heeft die boeken bestudeerd en ze ervaren als een spiegel van de geschiedenis. De hele ontwikkeling van de stad is eruit af te lezen: oorlog en vrede, voor- en tegenspoed, het economische, culturele en kerkelijke leven. De grootburgers namen een bijzondere plaats in en dat doen ze nog steeds. De losse inschrijvingen in de Burgerboeken vormen een saaie opsomming, maar het totaal van alle tienduizenden gegevens, geplaatst in hun context, vertolkt de hele historie van onze stad.

Tevens maken we u er op attent dat we in de 2e helft van januari 2024 een bezoek gaan brengen aan EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) aan de Grote Markt. U krijgt hierover nog bericht. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ben Monsma, secretaris. 

Gedaanten van de Hanze

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer, Op zondag 1 oktober 2023 om 12.00 uur wordt in de Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2 te Deventer, een lezing gehouden over Gedaanten van de Hanze door dhr. H. Brand.

De afgelopen decennia zijn de visies op ontstaan, organisatievorm en betekenis van de Hanze grondig bijgesteld. De idee van de Hanze als een van bovenaf aangestuurd verbond van steden en kooplieden, heeft plaats gemaakt voor een opvatting waarin de nadruk wordt gelegd op de losse samenwerking van regio’s en steden binnen de Hanze. In dit voortdurend veranderende geheel, moest ook Deventer een plaats vinden. Binnen de regio van de Zuiderzeesteden nam Deventer een centrale rol in als jaarmarkt, regionale hoofdstad, beslechter en aanjager van conflicten en als handelsstad met voorrechten op de grote markten rond de Noord- en Oostzee en in het Noorse Bergen. In deze lezing zal, geïllustreerd aan Deventer voorbeelden, aandacht worden geschonken aan de verschillende gedaanten van de Hanze. Hanno Brand is momenteel als senior onderzoeker verbonden aan de Fryske Akademy. Eerder werkte hij aan de Universiteiten van Leiden en Gent en aan het Duits Historisch Instituut in Parijs. Tussen 2000 en 2009 was hij verbonden aan de Universiteit Groningen waar hij zich richtte op de geschiedenis van de Hanze in de Nederlanden. Hij was enige tijd directeur-bestuurder van de Fryske-Akademy en tot 2022 bijzonder hoogleraar in Groningen. Hij verzorgde tientallen publicaties over stedelijke elites en stadsgeschiedenis in de late middeleeuwen, het Bourgondische hof in de 15de eeuw, de Hanze, de Friese Nassaus en maritieme geschiedenis.

 

 

 

 

 

Tevens maken we u er op attent dat we op zondag 19 november lezingen organiseren over ‘Bladeren in Deventer burgerboeken’ door Clemens Hogenstijn en over de Nieuwe Hanze door Harry Webers.
U krijgt hierover nog bericht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris

Heilige Nicolaas

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,
 
Op zondag 3 september 2023 om 13.00 uur wordt in de Broederenkerk een lezing gehouden over de heilige Nicolaas, waarna u tevens de tentoonstelling kunt bezichtigen Attentie: Aanvang 13.00 uur.
 
Titel van de tentoonstelling: ‘ De Heilige Nicolaas en de Hanze”; deze tentoonstelling met voorafgaand een lezing van Joseph Paardekooper, wordt gehouden vanwege ‘What the H*nze?!’.
De tentoonstelling ‘De Heilige Nicolaas en de Hanze’ vertelt het verhaal van de heilige Nicolaas, al eeuwenlang patroonheilige van de zeevaarders en daarmee van de Hanze.
In een groot aantal Hanzesteden stond en staat nog altijd een Nicolaaskerk; in de gemeente Deventer maar liefst drie, waarmee de stad de hoogste ‘Nicolaasdichtheid’ van heel Nederland heeft. Op zich al voldoende reden om in dit internationale Hanzejaar juist in Deventer aandacht te schenken aan de combinatie Hanze en Nicolaas.
Daarnaast heeft de Athenaeumbibliotheek een grote collectie Nicolaasgeschriften, en zijn ook de huidige Sinterklaasrituelen grotendeels af te leiden uit de talloze legenden die aan Sints heilige voorganger worden toegeschreven. Dat komt in de tentoonstelling én in de inleidende voordracht door Joseph Paardekooper eveneens aan bod.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.45 – 13.00 uur inloop; bezoekers kunnen plaats nemen in de kerkbanken.
13.00 uur welkom door Henk van Baalen namens de Historische Vereniging Deventer.
13.05 uur welkom door Andrea Ooms namens de parochie en het tentoonstellingsteam.
13.10 uur inleiding op de tentoonstelling door Joseph Paardekooper.
13.45 uur koffie/thee (à 1.50 euro); individueel bezichtigen van de tentoonstelling; vragen kunnen ter plekke worden beantwoord door enkele leden van het tentoonstellingsteam.
15.00 uur einde van het programma.
 
kunnen ter plekke worden beantwoord door enkele leden van het tentoonstellingsteam. 15.00 uur einde van het programma.
 
Tevens maken we u er op attent dat op zondag 1 oktober 2023 in de Sociëteit De Hereeniging een lezing wordt gehouden over de Hanze vroeger en in de hedendaagse tijd.
U krijgt hierover nog bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ben Monsma, secretaris.

Mascottes in de Deventer reclame + ALV

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 18 juni 2023 zal in MIMIK om 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in het café op de 1e verdieping. Daarna, in filmzaal 1, houdt ons bestuurslid René Berends om 12.30 uur een lezing over het onderwerp: Mascottes in de Deventer reclame. Aansluitend zal onze voorzitter Henk van Baalen het Deventer jaarboek 2023 uitreiken. Hierna kunt u in het café nog wat drinken en zal Jan Webbink u het Deventer jaarboek overhandigen.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de ALV op 19 juni 2022.
Gepubliceerd op onze website www.historischeverenigingdeventer.nl
4. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2022. Zie website.
5. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2022.
Staat een week voor de vergadering op de website.
6. Verslag van de kascontrolecommissie. Zittend de heer G.M. Holtkamp en de heer R. Rugenbrink.
7. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
8. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.
9. Bestuurssamenstelling. Henk van Baalen (voorzitter) en Ben Monsma (secretaris) treden volgens het rooster van aftreden af als bestuursleden, maar ze stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur draagt hen voor tot herbenoeming.
10. Vaststellen van de contributie voor 2023.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Ook maak ik u er op attent dat we op zondag 3 september 2023 in de Broederenkerk een lezing organiseren over Nicolaas als patroon van de Hanze. Daarna kunt u de tentoonstelling hierover bezoeken.
U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Tevens:
Op 25 juni organiseren wij, samen met Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Deventer Verhaal, onze jaarlijkse Opa en Oma dag. De activiteit zal deze keer in het Noordenbergkwartier plaatsvinden. Tussen 10.30 en 11.00 uur kunnen kinderen, samen met opa’s en oma’s en ouders, zich melden en gratis deelnemen aan deze Speurtocht. De tocht start bij de Fermerie aan het Muggeplein te Deventer.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.

De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 14 mei 2023 zal in het gebouw van het Apostolisch genootschap (Hoge Hondstraat) een lezing gehouden worden over het Vogeleiland. Aanvang 13.00 uur.

Op deze zondag zal architectuurhistoricus Daaf Ledeboer een voordracht houden over de ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark in Deventer. Hij zal vertellen hoe Leonard Springer in 1887 het park ontwierp in de toen modieuze Engelse landschapsstijl en meer specifiek zal hij vertellen over het Vogeleiland op het eerste ravelijn. Daarnaast zal Daaf Ledeboer ingaan op hoe de nieuwste Parijse voorbeelden destijds een doorslaggevende vorm hebben gegeven aan het ontwerp van het Vogeleiland.

Na afloop van de voordracht zullen we een rondleiding krijgen op het Vogeleiland. Tijdens deze wandeling zullen we meer te weten komen over de bijzondere elementen van het eiland, zoals de kunstmatige berglandschappen, de slingerende paden en de pauwengrot die er te vinden is. Het belooft een mooie gelegenheid te worden om het park en zijn geschiedenis nog beter te leren kennen. We kijken er naar uit om samen te genieten van dit unieke stukje Deventer.

Ook maak ik u er op attent dat we op zondag 18 juni 2023 in MIMIK om 11.30 uur onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen houden. Om 12.00 uur volgt een lezing en daarna vindt de presentatie plaats van het Deventer Jaarboek.

U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

Hanze Experience

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 16 april 2023 worden in de Doopsgezinde kerk (Penninckshuis) 2 lezingen gehouden in het kader van de Hanze Experience.
Aanvang 14.00 uur.

Op zondag 16 april 2023 hoopt het bestuur van de Historische Vereniging Deventer u te mogen verwelkomen in het Penninckshuis Brink 89 om 14.00 uur voor een bijeenkomst in het kader van het Hanzejaar.
Voor de pauze zullen medewerkers van Erfgoedorganisatie Deventer Verhaal de historische achtergronden van deze periode voor u toelichten en hoe Deventer Verhaal het thema van de Hanze nieuw leven wil inblazen.
Na de pauze zal ons lid ir. A.A.M. Webers, voorzitter Commissie voor de milieueffect- rapportages ons vertellen over de term Hanzementaliteit en meer over het oude Hanzeverbond (1356-1669). Hij kijkt daarbij naar de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen in het oostelijk deel van Nederland.
Hij schreef onder andere het ambitiedocument “De Nieuwe Hanze. Smart Cities en Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst 2015 “waarin
hij de oude Hanze als inspiratiebron gebruikte.
Na afloop van de lezing zijn de leden van de Historische Vereniging Deventer welkom in de Oude Mariakerk, het kloppend hart van het Hanzejaar in Deventer, waar met beeldprojecties en muziek de periode van de late Middeleeuwen ervaren kan worden.

Op zondag 14 mei is onze vereniging welkom in het gebouw van het Apostolische Genootschap bij de Hoge Hondstraat voor een lezing over het Vogeleiland, waarna we kunnen wandelen naar het eiland.
U krijgt daarover een aparte convocatie.

In juni zal het Deventer Jaarboek verschijnen met een passende lezing. Ook hierover krijgt u een apart bericht.
Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Ben Monsma
Secretaris.

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer hoopt dat u prettige Kerstdagen
hebt gehad en wenst u een goede jaarwisseling met veel goeds In 2023.

Op zondag 22 januari 2023 wordt er een lezing gehouden over het boek:
"Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur 1945-1963".

De lezing wordt gehouden in de oude Maria kerk en begint om 12.00 uur.

Het boek met deze titel beschrijft een voorbije periode met herkenbare onderwerpen, zoals een enorm
tekort aan woningen en een gevoel van urgentie. Maar ook veel idealisme en het geloof in een nieuwe,
betere maatschappij. Dat is te zien in de ruimtelijke aanleg van de nieuwbouwwijken van destijds en in
de architectuur van de gebouwen. Het is de tijd van de eerste etagebouw in deze streek, die tot verhitte
discussie leidde in de gemeenteraad, van de gedeelde woningen, van het streven de saamhorigheid te versterken.
 

De Stichting Oud Deventer heeft dit boek gepubliceerd om de aandacht voor deze periode te vergroten.
Drie van de vier auteurs hebben de lezing van 22 januari voorbereid.
Ria de Oude-de Wolf zal het verhaal vertellen.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.

Klik hier voor de lezing gegeven door Ria de Oude - de Wolf