Home -> Programma 2017
Programma 2017
Rondleiding Raambuurt & Davo Bieren Stadsbrouwerij
'Opa en oma-dag'
Lezing over de stoomtram Zutphen - Deventer, door H. Geerlink
Vierhonderd jaar Gerard ter Borch
De Beeldenstorm en de Raad van Beroerten in hun betekenis voor Deventer
Dinsdag 23 mei 20.00 uur in de kerkzaal van het Penninckshuis (Brink)
'Stad en land in nieuw verband'

Programma 2017

Rondleiding Raambuurt & Davo Bieren Stadsbrouwerij

Zondag 24 september 2017, van 12.00 uur tot 14.00 uur, rondleiding door de Davo Bieren Stadsbrouwerij, een presentatie over de Raambuurt en een wandeling door een deel van de Raambuurt

'Opa en oma-dag'

Zaterdag 30 september 2017, tussen 10.00 uur en 13.00 uur, in samenwerking met de Stichting Oud Deventer (SOD) en de Stichting Industrieel Erfgoed (SIED), 'Opa en oma-dag', een ontdekkingsreis van ongeveer anderhalf uur voor grootouders en kleinkinderen door het Noordenbergkwartier.

Zie ook: Opa en Oma Dag 2017 (klik op de link voor meer informatie!)

Lezing over de stoomtram Zutphen - Deventer, door H. Geerlink

Zondag 22 oktober 2017, om 12.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5, een lezing met PowerPointpresentatie over de stoomtram Zutphen - Deventer, door de heer H. Geerlink, co-auteur van het gelijknamige boek. In de pauze en na afloop zal er gelegenheid zijn om het boek aan te schaffen.

Vierhonderd jaar Gerard ter Borch

Lezing met beamerprojectie door de heer C. van Dijk.
Zondag 29 januari 2017, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt.

Onze inleider mailt ons het volgende: 'De Historische Vereniging Deventer start het jaar met een presentatie over de meesterschilder Gerard ter Borch, in de context van het 17e eeuwse Deventer. Dat doet recht aan wat de schilder voor de stad betekend heeft. Als jongeman verlaat hij Zwolle en ziet grote delen van Europa. Onderweg maakt hij een van zijn grootste meesterwerken. Daar zoomen we nader op in. Halverwege de 17e eeuw belandt Gerard ter Borch in Deventer. In die tijd een stad met grote verdeeldheid; behouden we de macht bij de lokale regenten, die onderling de lucratieve baantjes verdelen of volgen we de stadhouder als vertegenwoordiger van het Huis van Oranje. Waar de regenten het over eens zijn is dat ze zich graag laten portretteren door Ter Borch.

Op 22 april 2016 heeft Charel van Dijk het eerste exemplaar van zijn boek over Gerard ter Borch mogen overhandigen aan de burgemeester. Tijdens de presentatie zal een deel van de inhoud van het boek niet ontbreken, echter wilt u meer weten over de meesterlijke werken van de schilder, dan hoopt hij u op 29 januari te ontmoeten.'

De Beeldenstorm en de Raad van Beroerten in hun betekenis voor Deventer

De Beeldenstorm en de Raad van Beroerten in hun betekenis voor Deventer

Zondag 5 maart 2017 om 12:00 uur in Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2.

Lezing door de heer S. Wassing. 

De heer S. (Sander) Wassing MA, historicus, publicist en conservator, zal voor ons dan spreken over: Deventer, de Beeldenstorm (1566) en Alva's Raad van Beroerten. Een stad in de luwte van de (Beelden)storm?
De spreker, die ons twee jaar geleden verhaalde over vroege wederdopers in onze stad, mailt ter toelichting het volgende:
'Gedurende de zomer van 1566 stegen sociale, religieuze en economische spanningen in de Nederlanden tot een kookpunt. Overal vonden druk bezochte hagenpreken plaats waarbij de bevolking werd aangespoord tot actie. De vlam sloeg in de pan op 10 augustus 1566 in het nu Franse Steenvoorde. Gedurende de weken daarna verspreidde de Beeldenstorm zich over het land. Waar het Deventer betreft wordt het volgende opgemerkt in een overzichtswerk: 'In Overijssel was het heel lang kalm gebleven, hagenpreken werden er niet gehouden. De woelingen begonnen te Deventer.' Spreekbuizen van een tot dan toe ondergronds gebleven consistorie dienden zich eind augustus 1566 aan bij de magistraat van Deventer en maakten hun eisen kenbaar.   Een antwoord van landsheer Filips II kon niet uitblijven. Alva kwam naar de Nederlanden en riep de Raad van Beroerten in het leven: een speciale rechtbank die beeldenstormers moest opsporen en bestraffen. Alva's ijzeren vuist werd gevoeld in Deventer: ongeveer 70 inwoners werden gevonnist. Hoe liep het met deze mensen af? Wist de magistraat van Deventer het hoofd koel te houden tijdens de zomer van 1566? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.'

 

Dinsdag 23 mei 20.00 uur in de kerkzaal van het Penninckshuis (Brink)

Graag nodigen wij u uit voor onze volgende lezing. Deze lezing zal in het teken staan van de Internationale Hanzedagen, die dit jaar van 15 tot en met 18 juni zullen worden gehouden in Kampen. Anders dan u van ons gewend bent, zal deze lezing om agendatechnische redenen niet op een zaterdag of zondag plaatsvinden, maar op een doordeweekse dag en wel op

dinsdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in de kerkzaal van het Penninckshuis aan de Brink 89
(ingang via de zogenoemde Linnenkamer).

Drs. B. Looper, directeur van de Tresoar in Leeuwarden en oud-directeur van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle, zal een inleiding geven over de historie van de Hanze in de IJsselstreek. Vervolgens zal ir. H. Webers, o.a. oud-directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos, ingaan op de actualiteit van de Hanze in zijn bijdrage over 'De Nieuwe Hanze', een initiatief, waarbij op basis van de oude Hanzewaarden en Hanzementaliteit wordt gewerkt aan een duurzame economie en nieuwe werkgelegenheid in Oost-Nederland.

 

Voorts informeren wij u graag over een tweetal andere activiteiten met betrekking tot de Hanze, die worden georganiseerd door derden.

 

Op vrijdag 19 mei 2017 organiseert de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) voorafgaand aan de Internationale Hanzedagen in de stadsgehoorzaal in Kampen een symposium over de Hanze. Drs. Looper voornoemd zal een van de sprekers zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de VORG: http://www.vorg.nl/?p=189.

 

Verder vindt op 23 juni 2017 het Middeleeuwen Symposium plaats in de Walburgiskerk in Zutphen, met als thema de handel en de Hanze in Noordwest-Europa. Tijdens dit symposium zullen zes sprekers van verschillende universiteiten nieuwe inzichten bieden in deze belangengemeenschap van steden en kooplieden. Het complete programma kunt u vinden op: http://www.middeleeuwen-symposium.nl.

'Stad en land in nieuw verband'

Zondag 23 april 2017, om 14:00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5.

De heer G. (Gerard) Sizoo zal ons onderhouden over zijn boek 'Stad en land in nieuw verband'.

Ter toelichting mailt de inleider ons:

'In 1999 werden de gemeenten Deventer en Diepenveen samengevoegd, in 2005 werd de gemeente  Bathmen aan de nieuwe gemeente Deventer toegevoegd. Daar ging een heftige strijd aan vooraf die vier resp. tien jaar duurde. Over die periode is veel te vertellen: de heftige emoties van de bewoners van de dorpen, de creatieve protestacties en de wonderlijke, soms onnavolgbare besluitvorming door de Haagse politiek. Het boek 'Stad en land in nieuw verband' beschrijft dit proces uitvoerig.  De schrijver van dit boek, Gerard Sizoo, zal in zijn inleiding de recente herindeling in historisch perspectief plaatsen. Want de spanningen in de relatie tussen stad en ommeland gaan terug tot de Middeleeuwen. Daarna zal hij het proces van herindeling in de periode 1995-2005 schetsen. Tenslotte zal hij ingaan op de wijze waarop de samenvoeging werd vormgegeven en wat de herindeling heeft opgeleverd.  Gerard Sizoo was in de periode van de herindeling hoofd van de Sector Ruimte, Milieu en Wonen van de gemeente Deventer. Hij was de belangrijkste adviseur van B&W voor dit onderwerp. Bij het schrijven van zijn boek, na zijn pensionering, heeft hij veel gesprekken gevoerd met betrokkenen uit die periode en vele uren doorgebracht met het bestuderen van archieven. Door zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp kan hij zijn verhaal verlevendigen met allerlei anekdotes en met informatie die destijds achter de schermen bleef'. 

Hieraan voorafgaand houden wij om 13.30 uur
onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2017.


De Agenda luidt als volgt: 

1.  Opening.
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2016, gehouden op zaterdag   19 maart 2016 in De Horst.
3.  Jaarverslag van het bestuur over 2016.
4.  Rekening en verantwoording van het bestuur over 2016, toe te lichten door de   penningmeester.
5.  Verslag van de kascontrolecommissie.
6.  Verlenen van décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid en dankzegging aan de   penningmeester voor het door hem gevoerde beheer.
7.  Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.    De heer P.G.J. Ganzevles treedt na drie jaar af. Zitting blijven houden de heren J. Pieters   (derde jaar) en R.J. Lionarons (tweede jaar). De vergadering wordt voorgesteld een   derde commissielid aan te wijzen.
8.  Bestuurssamenstelling.   In 2016 is een vacature ontstaan door het aftreden en niet herbenoemen van de heer   H.A.M. Heuven. In 2017 treedt de heer dr. C.M. Hogenstijn (secretaris) af. Hij stelt zich   niet voor herbenoeming beschikbaar. De vergadering zal afscheid van hem nemen.   Derhalve zijn er twee vacatures om in te voorzien. Het bestuur biedt de   ledenvergadering de volgende bindende voordracht aan:   de heer drs. R.F. Berends en de heer J. Webbink.   Beiden zijn reeds vele jaren lid van onze vereniging en hebben hun sporen verdiend in   het culturele en maatschappelijke leven in Deventer.   De statuten bepalen over het benoemen van bestuursleden het volgende:
 

Artikel 9  
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door     de algemene vergadering uit de meerderjarige leden worden benoemd.  
2.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,     behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn     bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij     de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer     leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden     ingediend.  
3.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met     tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de      algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde     van de leden vertegenwoordigd is.  
4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig     het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend  karakter te      ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.  
5.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.9.  Vaststellen van de contributie voor het jaar 2018. Het bestuur stelt voor deze te   handhaven op € 15,- per adres.
Zoals u zult weten, is bij dit geringe bedrag een exemplaar van het Deventer Jaarboek inbegrepen.
10.  Rondvraag.
11.  Sluiting. 

De stukken zijn gepubliceerd op de website www.historischeverenigingdeventer.nl en zijn bovendien ter vergadering op schrift beschikbaar.
Het verbale jaarverslag wordt eveneens gepubliceerd in het Deventer Jaarboek 2017.