De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

NOTULEN van de huishoudelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 van de Historische Vereniging Deventer, gehouden op zondag 24 maart 2019, om 12.00 uur, in Sociëteit De Hereeniging te Deventer ______________________________________________________________________________________

 1. Opening
  De voorzitter, Henk van Baalen, opent de vergadering. Ongeveer 40 leden zijn aanwezig.

 2. Notulen van de ALV 2018, gehouden op zondag 25 maart 2018 in Vergader- en Partycentrum De Horst De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. Jaarverslag van het bestuur over 2018
  Het jaarverslag wordt ongewijzigd aanvaard.

 4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2018, toe te lichten door de penningmeester De rekening en verantwoording van het bestuur over 2018 wordt na toelichting door de penningmeester eveneens ongewijzigd aanvaard.

 5. Verslag van de kascontrolecommissie
  De heer R.J. Lionarons brengt namens de kascontrolecommissie verslag uit. Het verslag is positief. De vergadering aanvaardt deze graag. Wel roept de commissie leden die de uitnodigingen van de HVD nog per post ontvangen op om zo mogelijk een e-mailadres op te geven aan de ledenadministratie om zo de portokosten omlaag te brengen.

 6. Verlenen van décharge aan het bestuur
  De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en zegt de penningmeester dank voor het gevoerde beheer.

 7. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie
  De heer R.J. Lionarons treedt na drie jaar af. Zitting blijven houden de heer N. Boekhout sr. (derde jaar) en de heer L.H.C. Kroes (tweede jaar). De vergadering benoemt als nieuw lid de heer T. Balsink.

 8. Bestuurssamenstelling
  De heer M.H. (Martin) Meijer heeft per 1 januari jl. zijn functie als penningmeester neergelegd. Het bestuur heeft uit zijn midden de heer J.H.W. (Jan) Webbink per die datum gekozen als nieuwe penningmeester. De heer Meijer treedt thans na 35 jaar ook af als bestuurslid. Hij is niet voor herbenoeming beschikbaar. De voorzitter dankt hem voor de voortreffelijke wijze waarop hij deze functie al die jaren heeft vervuld. Vervolgens benoemt de ALV de heer Meijer vanwege zijn bijzondere verdiensten tot erelid van de vereniging. De voorzitter biedt hem daarvan een oorkonde aan. Ook ontvangt de heer Meijer een cadeaubon en een bos bloemen voor zijn echtgenote, die zich eveneens al die jaren belangeloos voor de vereniging heeft ingezet.
  De vacature die hierdoor binnen het bestuur ontstaat wordt met instemming van de ALV voorlopig niet ingevuld.

Kamer van Koophandel nummer 40650085. Bankrekening nummer NL14 INGB 0004 000 824.

Historische Vereniging Deventer

 1. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2020
  Overeenkomstig het bestuursvoorstel besluit de vergadering de contributie in het verenigingsjaar 2020 vast te stellen op het bedrag van € 17,50 per huisadres per jaar. Bij dit geringe bedrag is het Deventer Jaarboek inbegrepen.

 2. Rondvraag

Vanuit de zaal worden suggesties gedaan om de inkomsten van de vereniging te laten stijgen en de kosten te laten dalen. De voorzitter zegt toe dat deze ideeën tijdens de volgende bestuursvergadering zullen worden besproken.

11. Sluiting

Hierna stroomt de zaal vol met toehoorders voor de lezing door mevrouw drs. E. (Evelyn) Ligtenberg naar aanleiding van haar boek 'Wij vertrouwen op onze Keizer. Sallandse jongens vechten voor en tegen Napoleon, 1811-1815'.

Deventer, 24 maart 2019

Ivo Kroes secretaris