De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

NOTULEN van de huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2018 van de Historische Vereniging Deventer, gehouden op zondag 25 maart 2018, om 12.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst te Deventer
______________________________________________________________________________________

 1. Opening
  Aangezien Henk van Baalen wegens ziekte afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door Ivo Kroes. Ongeveer 40 leden zijn aanwezig.

 2. Notulen van de huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2017, gehouden op zondag 23 april 2017 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. Jaarverslag van het bestuur over 2017
  Het jaarverslag wordt ongewijzigd aanvaard.

 4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2017
  De rekening en verantwoording van het bestuur over 2017 wordt na toelichting door de penningmeester eveneens ongewijzigd aanvaard.

 5. Verslag van de kascontrolecommissie
  De heer R.J. Lionarons brengt namens de kascontrolecommissie verslag uit. Het verslag is positief. De vergadering aanvaardt deze graag.

 6. Verlenen van décharge aan het bestuur
  De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en zegt de penningmeester dank voor het gevoerde beheer.

 7. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie
  De heer J. Pieters treedt af. De vergadering benoemt in zijn plaats de heer L.H.C. Kroes. De heer R.J. Lionarons (derde jaar) en de heer N. Boekhout sr. (tweede jaar) blijven zitting houden.

 8. Bestuurssamenstelling
  In de bestuurssamenstelling vindt geen wijziging plaats.

 9. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2019
  Overeenkomstig het bestuursvoorstel besluit de vergadering de contributie in het verenigingsjaar 2019 te handhaven op minimaal € 15,- per adres en per kalenderjaar.

 10. Rondvraag 11. Sluiting

  Hierna stroomt de zaal vol met toehoorders voor de lezing. Aangezien de geplande presentatie over de Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen door mevrouw drs. R.H. (Roel) Smit-Muller helaas geen doorgang kan vinden omdat de spreekster als gevolg van een val een paar dagen eerder niet daartoe in staat is, luisteren de aanwezigen geboeid naar een lezing door bestuurslid René Berends over de eeuwenoude band tussen Deventer en Nederlands-Indië / Indonesië.

  Deventer, 24 april 2018

  Ivo Kroes secretaris