De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van De Historische Vereniging Deventer 2015

Jaarverslag van De Historische Vereniging Deventer 2015

 
 
 
Een jubileum
De vereniging is opgericht in 1975 en bestond derhalve in het verslagjaar veertig jaar. Een uitgebreid en geïllustreerd verslag van de viering van dit lustrum met het Historisch Festijn, op 10 oktober 2015, wordt gepubliceerd in het Deventer Jaarboek 30 (2016). Het bestuur is niet alleen verheugd over het welslagen van dit festijn, maar ook over de toename van het ledental die hiermee gepaard ging.
 
Programma
Het bestuur bood de leden het volgende programma aan.
  • Zondag 15 februari, om 12.00 uur, in De Hereeniging, lezing met beamerprojectie, door de heer S. Wassink MA, over vroege wederdopers, met name in relatie tot Deventer.
  • Vrijdag 13 maart, vanaf 14.00 uur, bezoek aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek met en lezing met beamerprojectie door de heer G.D. Webbink en bezichtiging van de tentoonstelling ‘Loden letters’, vanwege de beperkte ruimte in twee identieke rondes.
  • Zondag 17 april, om 12.00 uur, lezing met beamerprojectie, door de heer J. Heijenga, in De Horst, over landgoederen rondom Deventer, voorafgegaan door de jaarlijkse huishoudelijke Algemene Jaarvergadering voor het jaar 2014.
  • Zondag 17 mei, om 12.00 uur, in De Horst, vertoning van films over bezetting en bevrijding.
  • Zondag 28 juni, om 12.00 uur, in De Hereeniging, lezing met beamerprojectie door de heer R. Kemper Alferink, over Boerderijen in Salland.
  • Zaterdag 10 oktober, lustrumviering, waarvan elders verslag is gedaan.
  • Zondag 29 november, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, presentatie met beamerprojectie door de heer dr. C.M. Hogenstijn, van zijn tijdens het Historisch Festijn verschenen Historische Atlas van Deventer.
Jaarboek
Het Deventer Jaarboek 29 (2015) was wederom in de vertrouwde handen van de redactie, die onafhankelijk functioneert, maar wel regelmatig contact met het bestuur onderhoudt. 
De presentatie van het boek vond plaats op woensdag 16 december, om 17.00 uur, in De Hereeniging. Bij die gelegenheid voerden twee auteurs van artikelen het woord: mevr. drs. L.J. de Jong over de romanschrijfster H.J. van Nijnatten-Doffegnies, dochter van een burgemeester van Diepenveen (de familie Nijnatten was als gast aanwezig) en de heer B. Brokamp MA over landweren rond Deventer in de Late Middeleeuwen. Een derde auteur, mevr. Cécile de Morée sprak niet over haar bijdrage over het Middelnederlandse lied bij de Moderne Devoten in de IJsselstreek, maar verraste de aanwezigen met haar zang van enkele van deze liederen.
Het eerste exemplaar van het boek was voor de weduwe van Jaap van der Meulen aan wie in het Jaarboek een In Memoriam is gewijd.
 
Leden en bestuur
Aan het begin van het verslagjaar was het ledental 710. Het bestuur benutte de viering van het veertigjarig bestaan om nieuwe leden te werven. Dat lukte heel wel. Er meldden zich 128 nieuwe leden aan. Na verrekening met overleden en vertrokken leden is de stand aan het eind van het jaar 798. 
Om de lustrumviering financieel mogelijk te maken, doneerden leden boven de jaarlijkse minimumcontributie in totaal ruim tweeduizend Euro. Het bestuur is hiervoor zeer erkentelijk. Behalve de convocaties voor de eigen activiteiten van de vereniging en het Jaarboek ontvingen de leden ook informatie over recent verschenen publicaties en actuele evenementen van geestverwante instellingen  die voor hen interessant kunnen zijn. 
De Algemene Jaarvergadering handhaafde de jaarlijkse contributie op minimaal € 15,- per adres en benoemde twee nieuwe bestuursleden: de heren A.H.J. Brouwer en mr. I. Kroes. Het bestuur kwam negenmaal in vergadering bijeen, belegde tussentijdse besprekingen in kleiner verband en was vetegenwoordigd bij culturele en maatschappelijke evenementen in stad en regio. Zo was het betrokken bij het inrichten van luisterplekken in de ‘Liberation Route’. Samenwerking met andere organisaties vindt voortgang, bijvoorbeeld bij de organisatie van de jaarlijkse Geert Groote Dag, de Open Monumentendagen, de komende Hanzedagen in Kampen (2017) en de initiatieven voor een nieuwe geschiedschrijving van Overijssel. “Het bestuur meent dat het terug mag zien op een geslaagd jaar, vooral dankzij de lustrumviering en de aanwas van het ledental. Een mooi startpunt voor de toekomst.
 
Deventer, januari 2016
Dr. C.M. Hogenstijn, secretaris.