De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

Nu de bijeenkomst op zondag 19 december a.s. in MIMIK niet doorgaat, kan ook de Algemene ledenvergadering 2021 (ALV) niet fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering via programma’s als Skype, Microsoft Teams of Zoom vinden wij (nog) geen goed alternatief, omdat de ervaring leert dat het gebruik van dergelijke software nogal wat voeten in aarde heeft, zeker bij een vereniging met ruim 700 leden.

Wij doen het daarom aldus. Onderaan deze pagina treft u de aangepaste agenda voor de ALV aan. Hierin zijn de concrete beslispunten opgenomen. De andere vergaderstukken kunt u hieronder ook lezen.
De stemming over de voorgenomen statutenwijziging stellen wij uit tot volgend jaar. De andere onderwerpen die wij in onze vorige brief hadden aangekondigd zullen wel aan de orde komen.

Als u vragen, voorstellen, opmerkingen of bezwaren hebt naar aanleiding van de beslispunten in de agenda, kunt u die schriftelijk indienen, hetzij per e-mail aan secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl, hetzij per brief aan het (post)adres Menstraat 13, 7411 EX Deventer. Uw e-mail of brief moet uiterlijk vrijdag 17 december a.s. door ons zijn ontvangen.

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u met alle voorstellen van het bestuur instemt.

Klik hier voor het filmpje van de Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor de notulen van de_HVD_Algemene Leden Vergadering_2021