De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

Nu de bijeenkomst op zondag 19 december a.s. in MIMIK niet doorgaat, kan ook de Algemene ledenvergadering 2021 (ALV) niet fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering via programma’s als Skype, Microsoft Teams of Zoom vinden wij (nog) geen goed alternatief, omdat de ervaring leert dat het gebruik van dergelijke software nogal wat voeten in aarde heeft, zeker bij een vereniging met ruim 700 leden.

Wij doen het daarom aldus. Onderaan deze pagina treft u de aangepaste agenda voor de ALV aan. Hierin zijn de concrete beslispunten opgenomen. De andere vergaderstukken kunt u hieronder ook lezen.
De stemming over de voorgenomen statutenwijziging stellen wij uit tot volgend jaar. De andere onderwerpen die wij in onze vorige brief hadden aangekondigd zullen wel aan de orde komen.

Als u vragen, voorstellen, opmerkingen of bezwaren hebt naar aanleiding van de beslispunten in de agenda, kunt u die schriftelijk indienen, hetzij per e-mail aan secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl, hetzij per brief aan het (post)adres Menstraat 13, 7411 EX Deventer. Uw e-mail of brief moet uiterlijk vrijdag 17 december a.s. door ons zijn ontvangen.

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u met alle voorstellen van het bestuur instemt.

Op zondag 19 december a.s. vindt de vergadering buiten uw aanwezigheid plaats. Alleen het bestuur zal daarbij aanwezig zijn. De vergadering wordt op video opgenomen en deze video zal vanaf zondag 25 december a.s., Eerste Kerstdag, via een link op onze website te zien zijn. Tijdens deze vergadering worden de eventueel binnengekomen reacties behandeld en vindt besluitvorming plaats.

 

VERGADERSTUKKEN:

Jaarverslag_2020

Financieel_Jaarverslag_2020

Notulen_HVD_ALV_2020

 

Agenda Algemene ledenvergadering 2021

 1. Opening door Henk van Baalen.

 2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 (zie 'link' hierboven bij vergaderstukken).

 3. Bespreking Jaarverslag van het bestuur over 2020 (zie 'link' hierboven bij vergaderstukken en in het Deventer Jaarboek 2021).

 4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2020 (zie 'link' hierboven bij vergaderstukken).

 5. Verslag van de kascontrolecommissie (wordt tijdens de vergadering voorgelezen).

 6. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Het bestuur stelt voor dat de leden hem décharge verlenen voor het gevoerde beleid.

 7. Kascontrolecommissie. De heer L.H.C. Kroes treedt na drie jaar af. Zitting blijven houden de heer T. Balsink (derde jaar) en de heer G.M. Holtkamp (tweede jaar).

 8. Bestuurssamenstelling. Ivo Kroes legt op eigen verzoek zijn functie van secretaris neer en treedt af als bestuurslid. Hij is niet herkiesbaar. Arnon Brouwer treedt volgens het rooster van aftreden eveneens af als bestuurslid, maar hij stelt zich wel herkiesbaar. Het bestuur draagt hem voor tot herbenoeming.

 9. Vaststellen van de contributie voor 2022. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vereniging voor een breed publiek toegankelijk is. Om die reden probeert het bestuur de contributie zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd moet het bestuur ervoor zorgen dat de vereniging financieel gezond is èn blijft, ook bij stijging van de kosten. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2022 te handhaven op het bedrag van € 17,50 per huisadres. Voor dit relatief geringe bedrag krijgen de leden ongeveer zes bijeenkomsten (fysiek of digitaal) met een lezing, een wandeling of een andere activiteit èn een exemplaar van het Deventer Jaarboek.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.