De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

Zondag 19 juni 2022 om 11.30 uur, zal in de Sociëteit De Hereeniging Grote Poot 2 te Deventer 
de Algemene Leden Vergadering van de Historische Vereniging Deventer plaats vinden.


Agenda:
1. Opening door onze voorzitter Henk van Baalen.
2. Vaststellen van de notulen van de ALV 2021 op 18 december 2021 (gepubliceerd op onze website).
3. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2021 (gepubliceerd op onze website).
5. Verslag van de kascommissie (gepubliceerd op onze website).
6. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
7. Benoemen van een nieuwe kascommissie. De heer T. Balsink treedt na drie jaar af en de heer G.M. Holtkamp kan nog een jaar aanblijven. Volgens de statuten moet er een tweede commissielid benoemd worden.
8. Bestuurssamenstelling. Jan Webbink en René Berends treden volgens het rooster van aftreden af als bestuursleden, maar ze stellen zich wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
9. Voorgenomen statutenwijziging (gepubliceerd op onze website). Het bestuur stelt voor: - dat de leden instemmen met de voorgenomen wijzigingen van de statuten, met inachtneming van de door het bestuur voorgestelde nadere wijzigingen en - dat de leden iedere bestuurder van de vereniging en iedere medewerker van het notariskantoor (ieder afzonderlijk) aanwijzen al datgene te doen wat nodig om de akte van statutenwijziging te verlijden en in te schrijven in het handelsregister.
10.Vaststellen van de contributie voor 2022.
11.Rondvraag.
12.Sluiting.

Als u vragen, voorstellen, opmerkingen of bezwaren hebt naar aanleiding van de beslispunten in de agenda, kunt u die schriftelijk indienen, hetzij per e-mail aan secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl, hetzij per brief aan het (post)adres Menstraat 13, 7411 EX Deventer. Uw e-mail of brief moet uiterlijk vrijdag 17 juni a.s. door ons zijn ontvangen.

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u met alle voorstellen van het bestuur instemt.

Klik hier voor de bespreking van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2021

Klik hier voor de notulen van de_HVD_Algemene Leden Vergadering_2021

Klik voor de Akte van statutenwijziging van de Historische Vereniging Deventer