De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering -> Algemene leden vergadering

Algemene leden vergadering

NOTULEN van de huishoudelijke Algemene Ledenvergadering van de

Historische Vereniging Deventer voor het jaar 2016, gehouden op zaterdag 19 maart 2016, om 13.30 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst te Deventer

 

1. Opening

De voorzitter begroet een vijftigtal leden.

2. Notulen van de huishoudelijke Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2015, gehouden op 12 april 2015, worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag van het bestuur over 2015 wordt ongewijzigd aanvaard.

4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2015 wordt na toelichting door de penningmeester eveneens ongewijzigd aanvaard. De viering van het achtste lustrum heeft geleid tot extra inkomsten en uitgaven. Gewaardeerde extra bijdragen door leden, externe subsidies en donaties door fondsen en de vele nieuwe leden maken dat het totale beeld gunstig is.

5. Verslag van de kascontrolecommissie wordt uitgebracht door mevrouw J.J. Dullaert-Dilweg. De rapportage is positief en de vergadering aanvaardt deze gaarne.

6. Verlenen van décharge aan het bestuur 

De vergadering verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en zegt de penningmeester dank voor het gevoerde beheer.

7. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie

Mevrouw J.J. Dullaert-Dilweg treedt af. De vergadering benoemt in haar plaats de heer

R.J. Lionarons. De heer P.G.J. Ganzevles (derde jaar) en de heer J. Pieters (tweede jaar) blijven zitting houden.

8. Bestuurssamenstelling

De heer H.A.M. Heuven treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter spreekt hem waarderend toe en biedt een oorkonde, een tegoedbon en bloemen voor mevrouw Heuven aan. De vergadering onderstreept dit alles met applaus en wacht een voorstel voor de opvolging af.

9. Vaststellen van de contributie over het jaar 2017

Overeenkomstig het bestuursvoorstel besluit de vergadering de contributie in het verenigingsjaar 2017 te handhaven op minimaal € 15,- per adres en per kalenderjaar.

10. Rondvraag

De heer Pieters geeft het bestuur in overweging in voorstellen voor het benoemen van nieuwe bestuursleden aandacht te besteden aan vrouwelijke kandidaten. De voorzitter zegt toe dat het bestuur bij zijn voordrachten van kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten zal geven

11. Sluiting

Hierna stroomt de zaal geheel vol met toehoorders van een lezing door de secretaris over zijn recente boek over Deventer in het midden van de achttiende eeuw.

 

Deventer, 21 maart 2016

 

Dr. C.M. Hogenstijn, secretaris.